ØkoWeb Danmark

Nyt fra den økologiske verden

På dansk:

Øko-nyt

Markedsplads

Links

In English:

Eco-news

Marketplace

 

Pressemeddelelse fra Det Dyreetiske Råd

14. juni

Det Dyreetiske Råd offentliggør i dag torsdag den 14. juni en udtalelse om hold af æglæggende høner.

Burhøns var noget af det første, der blev sat fokus på, da debatten om dyrevelfærd startede i 60'erne og 70'erne. Dette er baggrunden for, at der er udviklet alternative måder at producere æg på, som i højere grad end burene skal sikre hønernes velfærd. Men i praksis fungerer de alternative produktionssystemer ikke efter hensigten, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en alt for høj dødelighed hos hønerne.

I 1999 blev der udstedt et EF-direktiv, der i løbet af en overgangsperiode udfaser de gængse æglægningsbure i EU. Direktivet tillader til gengæld såkaldte berigede bure, der adskiller sig fra de nuværende, ved at hønerne har adgang til strøelse og redekasse samt får en lille smule ekstra plads. Disse berigede bure findes ikke i dansk ægproduktion i dag, og spørgsmålet er, om man i dansk ægproduktion skal satse på de nuværende alternative systemer, hvor hønerne går sammen i store flokke, på berigede bure, eller om man skal gå en helt tredje vej med henblik på at sikre, at produktionen af æg foregår på dyreetisk set forsvarlig vis.

Det Dyreetiske Råd anser de berigede bure for at være et fremskridt i forhold til de nuværende bure, og de berigede bure kan accepteres, så længe der ikke findes bedre alternativer. Der er dog ud fra en dyreetisk betragtning grundlæggende problemer ved at holde høns i små bure - med eller uden berigelse. På lang sigt må der findes en løsning, så hønerne har mulighed for at bevæge sig frit og så vidt muligt kan få opfyldt deres adfærdsmæssige behov, uden at de plages af fjerpilning, kannibalisme og andre problemer, som knytter sig til de nuværende alternative produktionssystemer. Derfor må en accept af berigede bure kombineres med, at der udføres et målrettet arbejde for at finde et velfærdsmæssigt set tilfredsstillende alternativt system. Når et sådant system er færdigudviklet, bør også de berigede bure udfases.

"Diskussionen om, hvordan vi skal holde høns, bliver desværre let en diskussion om, hvad der er det mindste onde", sagde formanden for Det Dyreetiske Råd, professor Peter Sandøe, da han ved et pressemøde i dag præsenterede Rådets udtalelse. "Ifølge vores dyreværnslov skal vi holde dyr på en måde, så de kan udfolde deres adfærdsmæssige behov, og så deres sundhed sikres", sagde Peter Sandøe videre. Han fortsatte: "Men desværre er der ikke nogen af de måder, hvorpå man producerer æg i dagens Danmark, som kan leve op til denne målsætning. I burene er der meget begrænsede udfoldelsesmuligheder, og i de systemer, hvor hønerne har større udfoldelsesmuligheder, er der til gengæld meget store sundhedsproblemer. Der er brug for nytænkning, og indtil videre må vi prøve at finde den for dyrene mindst dårlige løsning. Det er i det lys, Rådets anbefalinger skal ses."

Rådets udtalelse kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Helle Frøshøj, (tlf.: 3392 2780). Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Det Dyreetiske Råd, professor Peter Sandøe, (tlf.: 3528 3059 eller 2149 7292) eller faglig sekretær, Stine B. Christiansen (tlf.: 3528 3075).