ØkoWeb Danmark

Nyt fra den økologiske verden

På dansk:

Øko-nyt

Markedsplads

Links

In English:

Eco-news

Marketplace

 

Pressemeddelelse fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut

Væksten i økologisk produktion fortsætter ikke automatisk

Juni 2001

Der er ikke indbyggede kræfter i økonomien, der automatisk fører til, at den økologiske jordbrugssektor udvikler sig fra at have karakter af nicheproduktion til en produktion af større samfundsøkonomisk betydning. Skal den økologiske produktion vinde større udbredelse skal der ske noget ekstraordinært.

Dette er hovedkonklusionen i en afsluttende projektrapport fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut med titlen "Økonomiske perspektiver for økologisk jordbrug". Projektet har omfattet økonomiske analyser på såvel bedrifts- som sektor- og samfundsniveau inklusive en spørgeundersøgelse blandt konventionelle landmænd til analyse af potentialet for omlægning til økologi de kommende otte-ti år.

Den økologiske sektor udgør i antal bedrifter og hektar landbrugsjord ca. seks pct. af dansk landbrug. Vækstmulighederne de kommende år udgør yderligere ni pct. point vurderet på grundlag af kriterier for bedrifternes egnethed til økologisk driftsform. Tages der yderligere hensyn til efterspørgselsforhold og til aktuelle trends og politikker for landbruget og dansk økonomi vurderes det imidlertid, at den økologiske sektor ikke vil øges i omfang de kommende år i forhold til det nuværende niveau. Der kan oven i købet argumenteres for et mindre fald set i lyset af, at der i dag er en betydelig overproduktion af økologisk mælk.

De centrale "flaskehalse" for en yderligere vækst i den økologiske produktion er forbrugernes indkøbsadfærd samt de meromkostninger, der knytter sig til fremstillingen af økologiske produkter. Der er behov for en bredspektret indsats på disse områder. Indsatsen bør omfatte produktivitetsforbedringer til reduktion af meromkostningerne. Endvidere en markedsføringsindsats som i højere grad sikrer, at de økologiske produkter adskiller sig fra andre fødevarer og mere præcist forklarer forbrugerne fordelene ved den anvendte teknologi og produktionsform.

Det er muligt at fremme den økologiske produktion ved en massiv statslig støtteindsats, således at de producerede økologiske varer faktisk kan afsættes på markedet. Men det vil samfundsøkonomisk være en forholdsvis dyr satsning. Det er billigst og mest bæredygtigt, såfremt en større udbredelse af økologien er i overensstemmelse med forbrugernes/borgernes holdninger og betalingsvilje - altså en efterspørgselstrukket vækst.

"Økonomiske perspektiver for økologisk jordbrug" udgives af Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Yderligere oplysninger ved kontakt til Johannes Christensen, tlf. 35 28 68 70 eller Søren E. Frandsen, tlf. 35 28 68 50. Rapporten kan downloodes i PDF-format fra SJFI's hjemmeside på www.sjfi.dk