logo ØkoWeb DK
Hanegal


HANEGALs regler for transport og slagtning af økologiske grise

Reglerne har til formål at sikre, at de økologiske grise behandles etisk forsvarligt, samt at der opnås den bedst mulige kødkvalitet.

Overholdelse af reglerne sikres ved krav om brug af et transportdokument i forbindelse med alle transporter.


INDTRANSPORT TIL HANEGAL

1. Transporttiden må højst være 6 timer.

2. Lastbilen skal være passende ventileret og forsynet med skridsikkert gulv, der er støet med rent savsmuld eller lignende.

3. Grisene skal holdes opdelt i grupper, der har gået i fold eller sti sammen. Hvis der er flere grupper fra samme leverandør, skal grupperne mærkes med hver sin farve, således at grisenes hurtigt kan sorteres, hvis to grupper ved et uheld kommer sammen.

4. Læsningen af grisene skal foregå så fredeligt og roligt som muligt. Der må ikke anvendes elstav eller anden vold, f.eks. spark og slag.

5. Leverandøren skal være til stede under læsningen og sikre, at reglerne for lastbilens indretning og reglerne for læsningen overholdes, og at alle grise er rolige og uskadte efter læsningen. Leverandøren skal i givet fald kvittere for dette på det transportdokument, der skal følge grisene. På transportdokumentet, skal leverandøren endvidere anføre afsendelsestidspunktet, og chaufføren skal ligeledes underskrive transportdokumentet.

6. Under kørselen skal der tages mest muligt hensyn til grisene. Det vil sige, at der så vidt muligt altid skal acceleres og bremses langsomt, samt at hastigheden skal nedsættes væsentligt i kurver og sving.


OPSTALDNING PÅ HANEGAL

7. Aflæsningen af grisene skal foregå så fredeligt og roligt som muligt. Der må ikke anvendes elstav eller anden vold, f.eks. spark og slag.

8. En medarbejder fra Hanegal skal være til stede under aflæsningen og sikre, at reglerne for aflæsning overholdes. Under aflæsningen skal det kontrolleres, om alle grise er rolige og uskadte efter transporten. I givet fald skal Hanegals medarbejder kvittere for dette på transportdokumentet. Eventuelle problemer skal noteres på transportdokumentet, hvor der desuden skal noteres tidspunktet for grisenes ankomst. Chaufføren skal ligeledes underskrive transportdokumentet.

9. På Hanegal skal grisenes fortsat holdes i de grupper, som leverandøren har opdelt dem i. Grupperne opstaldes i seperate rum med frisk halmstrøelse og adgang til udeareal med frisk luft. Straks efter ankomsten (og i perioden frem til slagtningen) skal alle grise have adgang til frisk vand. I meget varme perioder skal alle grise have mulighed for skygge og sølebadning. Oversprøjtning med koldt vand kan erstatte sølebadet.

10. Det tilstræbes, at grisenes ankommer til Hanegal om eftermiddagen, dagen før de skal slagtes. Af hensyn til hygiejnen under slagtningen (tarmindhold) fodres grisene ikke det sidste halve døgn før slagtningen.


FLYTNING AF GRISE FRA STALD TIL BEDØVELSESRUM.

11. Flytningen af grisene fra stalden til bedøvelsesrummet skal foregå så fredeligt og roligt som muligt. Der må ikke anvendes elstav eller anden vold, f.eks. spark og slag. Grisenes flyttes i mindre grupper, og det skal tilstræbes, at det primært er grisenes naturlige nysgerrighed, der får dem til at bevæge sig frem mod bedøvelsesrummet.


BEDØVELSE

12. Grisene bedøves med boltpistol, idet det er den metode, som med størst sikkerhed sikrer en øjeblikkelig bevidstløshed.


NEDKØLING OG MODNING

13. Efter slagtningen nedkøles kroppene langsomt (10-12 timer) til 5 gr.C. i et svalerum. Derved opnås det, at de naturlige modningsprocesser kommer i gang. Desuden vil overflødig fugtighed fordampe fra kroppenes overflader.

Distributionen til detailhandelen tilrettelægges således, at kødet som hovedregel er modnet ca. 2 døgn, når det ankommer til butikkerne.


INTET ARBEJDE PÅ AKKORD

14. Alt arbejde i forbindelse med transport, opstaldning og slagtning skal udføres på timeløn eller fast månedsløn. Der må ikke anvendes akkordbaserede lønsystemer, som kan være til hinder for, at medarbejderne bruger den tid, der er nødvendig for at følge ovenstående regler.

Hanegal d. 10. august 1997

Ulrich Kern-Hansen
Direktør