ØkoWeb DK
MÅNEDSMAGASINET
TIDLIGERE UDGAVER
9. august 1996

Friland Food red stormen af

Fordærvet øko-kød endte i butikkerne

Friland Food beskyldes for tilskuds-tømning

Salget af øko-mælk er steget 50 procent

Skoleelever bestiller øko-mælk

Strålende resultater på Svanholm
Aurion planlægger stor udvidelse
Århus får nyt byøkologisk center
Natursyn på verdensudstilling
Millioner til forskning i øko-frugt
Lovende muligheder for eksport
Roundup skal overvåges
Giftforbud bør gælde i hele EU
EU´s braklægning halveres
NOAHs bud på økologisk råderum
Hver fjerde opgiver uddannelse
Sprøjtegifte i sønderjyske boringer
Fire af fem har tillid til øko-kontrol
Ny chef for landbrugsforskning
Verdensaftale om genteknologi
Forbud mod vækstfremmer i fare
Hul i kommunernes miljøkontrol
Kampagne for mindre gift
Strålende resultater på Svanholm
Efter nogle vanskelige år sidst i 1980erne har det økologiske, kollektivt drevne Svanholm Gods igen fået styr på økonomien. "Vi opnåede balance på driften i 1993. Og i 1994 og 1995 har vi fået strålende resultater", siger én af godsets veteraner, driftsleder Poul Henrik Hedeboe til Ritzau. Svanholm investerede for nogle år siden i et stort grøntsagspakkeri og sender i højsæsonen hver dag ca. 100 ton grøntsager afsted til supermarkederne. Godset har også en besætning på 100 køer og har planer om at etablere eget gårdmejeri.

Tilbage til måneds-oversigten

Aurion planlægger stor udvidelse
Det økologiske bageri Aurion i Ilbro ved Aalborg planlægger en betydelig udvidelse af sit mølleri efter at have truffet aftaler med en række store aftagere af økologisk mel, skriver Vensyssel Tidende.

Tilbage til måneds-oversigten

Århus får nyt byøkologisk center
Århus vandt i konkurrence med en række andre kommuner kapløbet om at blive hjemsted for Danmarks første byøkologiske center. Centret skal indsamle og formidle ny viden om byøkologi. Det skal ikke være et traditionelt forskningscenter, men et sted, som etablere samarbejde mellem forskning, praktikere, lokale myndigheder og græsrødder. Staten har foreløbig sat 25 millioner kroner af til formålet, og Århus Kommunen er også parat til at spytte penge i kassen. Centret skal placeres i Århus midtby på det gamle baneterræn - kun et stenkast fra Økologisk Landscenter, Landsforeningen Økologisk Jordbrug og denne avis.

Tilbage til måneds-oversigten

Natursyn på verdensudstilling
Økologi er mere end foderenheder og svineskinker. Det er blandt andet også natursyn og samarbejde mellem forbrugere og landmænd. Det mener arrangørerne af en række skandinaviske værkstedssamtaler tirsdag den 13. august på Den økologiske Verdensudstilling. Som indledning til debatten giver en række landmænd og forskere fra Danmark, Norge og Sverige hvert deres bud på natursyn og forbruger-samarbejde.
Blandt andet taler Dr. theol Jakob Wolf om naturens fænomener, og den norske forsker Geir Lieblein siger sin mening om menneske, mad og natur.

Tilbage til måneds-oversigten

Millioner til forskning i øko-frugt
Statens Planteavlsforsøg i Årslev på Fyn har fået bevilget 4,8 millioner kroner til forskning i økologisk dyrkning af jordbær, solbær og grøntsager. Pengene kommer fra Landbrugsministeriet.

Tilbage til måneds-oversigten

Lovende muligheder for eksport
- Mulighederne for at eksportere danske økologiske varer tegner lovende. Men foreløbig bør virksomhederne koncentrere sig om at forsyne hjemmemarkedet. Sådan konkluderer Jane K. Larsen og Stig Ehrenbjerg efter en konference om eksportmulighederne for danske økologiske råvarer, som de sammen med 15 andre eksportassistenter arrangerede i Århus i juni.

Tilbage til måneds-oversigten

Roundup skal overvåges
Miljøstyrelsen overvejer at sætte det populære ukrudtsmiddel Roundup på listen over giftstoffer, som fremover skal undersøges i grundvandet, oplyser Miljøstyrelsen til Jyllands-Posten. Roundup har i vidt omfang afløst det nu forbudte middel Atrazin i juletræsproduktion, på offentlige arealer og i private haver. Miljøstyrelsen vil gerne være sikker på, at rester af Roundup ikke havner i grundvandet.

Tilbage til måneds-oversigten

Giftforbud bør gælde i hele EU
At Miljøstyrelsen har indstillet 97 sprøjtemidler - svarende til ti pct. af markedets pesticider - til forbud vækker ikke umiddelbart bekymring i landbruget, skriver Ritzau. Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke forventer ikke, det vil få den store betydning for landbrugs-produktionen, men han mener, at forbuddet mod de 97 sprøjtemidler bør gælde i hele EU, fordi de alternative bekæmpelsesmidler er dyrere for landmændene.

Tilbage til måneds-oversigten

EU´s braklægning halveres
EU´s landbrugsministre er blevet enige om at halvere braklægningsarealet fra ti til fem procent. Årsagen er, at kornlagrene er i bund, og priserne er steget voldsomt. Ved at øge produktionen håber landbrugsministrene på at kunne rette op på markedssituationen.

Tilbage til måneds-oversigten

NOAHs bud på økologisk råderum
Skal vi for alvor opnå et bæredygtigt Danmark, er det nødvendigt at ændre kostvaner, bolig- og transportformer, og vi må også efterspørge varer, som er langt mere holdbare, lettere at genbruge og reparere end de varer, vi bruger i dag. Det fremgår af en ny rapport fra miljøorganisationen NOAH, som giver det første bud på Danmarks miljømæssige råderum

Tilbage til måneds-oversigten

Hver fjerde opgiver uddannelse
Næsten hver fjerde af dem, der begynder på landmandsuddannelsen, falder fra igen, inden de er færdige. De unge er utilfredse med lave lønninger, hårdt fysisk arbejde og ubekvemme arbejdstider. Det viser en undersøgelse foretaget af landbrugsorganisationerne blandt 1100 unge.
Tilbage til måneds-oversigten


Sprøjtegifte i sønderjyske boringer
Cirka hvert fjerde vandværk Sønderjyllands Amt har en eller flere boringer, der er forurenet med rester af sprøjtegifte, og den omfattende forurening får formanden for amtets udvalg for teknik og miljø, Svend Tarp (K), til at appellere til haveejere om at hjælpe med miljøindsatsen. Et forsøg på at få landmænd til at fortælle, hvor der er gravet rester af sprøjtegifte ned, er slået fejl. Amtet startede for halvandet år siden et samarbejde med landbrugets organisationer. Håbet var at få landmændene til frivilligt at fortælle, hvor de har gravet sprøjtegiftrester ned. Men kun en enkelt landmand har henvendt sig.

Tilbage til måneds-oversigten

Fire af fem har tillid til øko-kontrol
Fire af fem personer, der i forvejen kender Ø-mærket, har tillid til kontrollen af økologiske varer. Tilliden er størst til danske varer. Det viser en rundspørge blandt 500 personer i alderen fra 20 til 40 år - primært børnefamilier, som Økologisk Landscenter i Århus har foretaget i Odense, Aalborg, Århus, Kolding og København. Den adskiller sig fra lignende undersøgelser ved kun at koncentrere sig om de potentielle økologiske forbrugere.

Tilbage til måneds-oversigten

Ny chef for landbrugsforskning
Den 39-årige docent, dr. phil. Flemming Just er udpeget til ny leder af andels- og landbrugsforskningen ved Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg. Han afløser den hidtidige leder, Torben Bager, som netop er blevet dr.merc. på en afhandling om andelsbevægelsen.

Tilbage til måneds-oversigten

Verdensaftale om genteknologi
Repræsentanter for over 100 lande har taget de første skridt i retning af en international aftale om regulering af sikkerheden ved gensplejsning af planter og andre organismer. Ved FN-konferencens åbning i Århus sagde miljøminister Svend Auken, at det først og fremmest handler om at beskytte u-landene mod de risici, som virksomheder fra de industrialiserede lande kan sprede gennem forsøg og produktion ved hjælp af genteknologi. U-landene er ofte testområder for gensplejsede planter.

Tilbage til måneds-oversigten

Forbud mod vækstfremmer i fare

Det danske forbud mod væksfremmeren avoparcin, der anvendes i foder til svin og kyllinger, er i farezonen. Forbuddet hviler ifølge én af EU´s videnskabelige komiteer ikke på et videnskabeligt grundlag. "Der mangler hele dokumentationen for, at det er så voldsomt farligt. Men vi giver danskerne to år. I dag er der ikke antydning af dokumentation for forbuddet", siger den danske repræsentant i EU´s videnskabelige komite for foderstoffer, dyrlæge Bent Brest Nielsen til Information. EU-komiteen anerkender, at avoparcin kan føre til udvikling af resistente, sygdomsfremkaldende bakterier, men det er ikke nok. "Vi er ikke interesserede i, at mennesker dør, men vi kan på den anden side heller ikke forbyde noget, hvis ikke der er dokumentation for, at det er farligt, siger Bent Brest Nielsen.

Tilbage til måneds-oversigten

Hul i kommunernes miljøkontrol
Selv om nogle kommuner har indført en hyppigere miljøkontrol af større landbrug, så vælger andre kommuner at lade sine landmænd i fred. Det betyder, at i landets ti mindst aktive kommuner står landmænd sjældent til regnskab for deres forhold i stalde og ved gylletanke. Der er i Danmark ca. 50.000 landbrug med over 250 dyr, som kommunerne skal holde øje med, skriver Politiken. I Miljøstyrelsen er det et ønske, at de store landbrug får kommunalt besøg hvert tredje år, og den målsætning er ved at blive nået.

Tilbage til måneds-oversigten

Kampagne for mindre gift
Alt for få landmænd siger ja til penge for at dyrke miljøvenligt på deres marker og bræmmer langs vandløb. Langt det meste af Danmarks særligt følsomme landbrugsområder (SFL) dyrkes derfor stadig intensivt. De danske Landboforeninger forventer, at der kommer mere gang i ordningen, når den fra næste år skifter fra Landbrugsministeriet til amterne, skriver Politiken.

Tilbage til måneds-oversigten

Meget halm skal nedmuldes
Mængden af halm bliver lige så stor som sidste år, nemlig ca. 6 mio. tons mod normalt ca. 5,5 mio. tons. Det betyder, at der skal nedmuldes halm på mere end en fjerdedel af kornarealet. Det fremgår af en prognose fra Landskontoret for Planteavl, der bygger på ca. 150 udbyttemålinger fra hele landet

Tilbage til måneds-oversigten
Hvert fjerde kvægbrug må lukke
Om to år vil hvert fjerde kvægbrug være lukket, vurderer formanden for Landsudvalget for Kvæg, Christian Bjerregaard. Siden 1989 er kvægbrugernes årsindkomst faldet med 30 procent. Den svageste femtedel tjener kun fem-syv kroner i timen, viser de nyeste regnskabstal fra Landskontoret for Driftsøkonomi. Landmændene har måtte acceptere prisfald på både mælk og kød, mens mælkekvoterne begrænser deres muligheder for at udvide produktionen.
Tilbage til måneds-oversigten