logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Netavisen Økologisk Jordbrug
Uge 2
Tirsdag, 7. januar 1997

Redigeret af Gustav Bech Jensen

Økologer kan undgå gensplejset foder
Den danske foderstofbranche er nu parat til at sælge foderblandinger, der er garanteret fri for gensplejsede planter og enzymer. Dermed bliver det praktisk muligt for de økologiske landmænd, som ikke må anvende gensplejset foder, fortsat at købe kraftfoder uden at at bryde reglerne.
Senest ved udgangen af denne måned er foderstofbranchen klar til at udstede garanti for foderet. Men det sker ikke automatisk. Landmændene skal selv forlange en skriftlig dokumentation i hvert enkelt tilfælde. Og det gælder om ikke at have rod i papirerne.
Plantedirektoratet vil senere kontrollere, at de økologiske landmænd har dokumentationen i orden. Kravet gælder for alt indkøbt foder, både konventionelt og økologisk. I praksis vil erklæringen fra foderstofhandelen være at finde på hver enkelt følgeseddel, der følger den pågældende levering og ligeledes på den faktura, landmanden senere modtager.
Ordningen er aftalt på et møde mellem Plantedirektoratet, repræsentanter fra foderstofbranchen og landbrugsorganisationerne før jul.

Kun få overtrædelser af øko-regler
Det er kun få fødevarevirksomheder, der overtræder de økologiske regler. Myndighederne har ved ved kontrolbesøg i 1995 konstateret 38 uregelmæssigheder. Det svarer til 4,6 procent af de 822 kontrollerede virksomheder, mod 13,3 procent året før, viser en opgørelse fra Veterinærdirektoratet. Det er især regnskaberne, det kniber med, men også reglerne for brug af Ø-mærket og produktsammensætning er blevet påtalt. Virksomhederne har alle fået påbud om at bringe forholdene i orden, men Veterinærdirektoratet har ikke fundet anledning til yderli gere sanktioner.

Økologi-mærke ingen handelshindring
Fødevareminister Henrik Dam Kristensen regner ikke med, at det danske økologimærke vil give anledning til konflikter under forhandlingerne i WTO om kriterierne for miljømærkning af varer.
- Det danske Ø-mærke er et allerede eksisterende, frivilligt, ikke-diskriminerende kontrolmær ke. Anvendelse af det dansk mærke findes derfor ikke at være i strid med WTO´s regler om tekniske handelshindringer, skriver ministeren i et svar til Folketingets landbrugsudvalg.

Billigt økologisk oksekød på vej
Til sommer vokser mængden af økologisk okse- og kalvekød med over det dobbelte. Men allerede nu har de økologiske mælkeproducenter svært ved at komme af med deres tyrekalve og udtjente malkekøer. Derfor kan forbrugerne se frem til billige øko-bøffer, mens økologerne gruer for fremtiden. Det er sidste års økologiske mælke-boom, som snart slår igennem på kødmarkedet. Om et halvt års tid må de nye producenter sælge deres oksekød som økologisk.
- Når det er så svært at sælge kødet nu, hvordan bliver det så ikke til sommer? I dag må mange sælge deres økologiske kød som almindeligt kød, siger formanden for de økologiske mælke producenter, Torben Stjernholm til Ritzaus Bureau.

Salget af ukrudtshaver stiger
Radrensere og ukrudtshaver er igen blevet et almindeligt syn på danske marker. Virksomhe den A. Paulsen Maskiner i Sønderjylland har de seneste to år oplevet et stigende salg, og interessen fortsætter.
- Alene i 1996 har vi solgt 20-25 procent flere harver og radrensere end året før, anslår salgschef Henrik Johansen. På årets Agromek udstiller firmaet en rullestjerne-radrenser, der kan leveres som både front- eller bagmonteret og en ukrudtshave, der fås i arbejdsbredder helt op til 24 meter i bugseret udgave.

Økologer hilser nyt fødevareministerium velkommen
Landsforeningen Økologisk Jordbrug hilser oprettelsen af et nyt fødevareministerium velkommen. Formanden Henrik Kloppenborg håber, det vil være med til at forenkle kontrol len med fødevarer, som har hidtil været delt mellem flere ministerier og reguleret af otte love, 125 bekendtgørelser og ca. 600 cirkulærer. Hertil kommer et stigende antal EU-regler.

Ny forskningscenter for husdyrsundhed
Hvordan forbedrer man husdyrenes sundhed og velfærd og samtidig skærer ned på landbru gets medicinforbrug? Det blive én af hovedopgaverne for et nyt forskningscenter, der er oprettet af fire af de største forskningsinstitutioner på husdyrområdet: Statens Husdyrbrugsfor søg, Statens Veterinære Serumlaboratorium, Statens Veterinære Institut for Virusforskning og landbohøjskolen. Forskere fra alle fire institutioner skal bidrage med viden, og opgaven for det ny center bliver at koordinere indsatsen. Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget, som det hedder, skal også samarbejde tæt med landbrugets organisationer og har fået et fem-årigt budget på 50 millioner kroner.

Brugerudvalg til økologisk forskningscenter udpeget
Gdr. Sven Nybo Rasmussen bliver Landsforeningen Økologisk Jordbrugs repræsentant i det såkaldte "Brugerudvalg" for det nye Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. Udvalget består af ni personer. De øvrige er: Jens Otte Andersen fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, gdr. Niels Kr. Kirketerp fra De Danske Landboforeninger, landskonsulent Erik Fog, Landbrugets Rådgivningscenter, gruppeformand Steen Andersen, SiD, indstillet af Arbejder bevægelsens Erhvervsråd, ernærings- og husholdningsøkonomom Karin Andresen, Forbruger rådet, gartneriejer Svend Erik Jensen, Dansk Erhvervsgartnerforening, gdr. Johannes Nebel, Dansk Familielandbrug og endelig gdr. Günther Lorenzen, indstillet af Det Økologiske Jordbrugsråd.

Økologisk kaffe må undvære Ø-mærke
Fødevareminister Henrik Dam Kristensen er blevet bedt om en begrundelse for, at færdigem balleret økologisk kaffe, der importeres fra et andet EU-land, ikke kan markedsføres med det danske Ø-mærke. Ministeren skal også svare Folketingets landbrugsudvalg på, om han mener, at denne praksis er i strid med EU-retten, og endelig om han er parat til at ændre praksis.

Økonomer vil analysere omlægningsfasen
Kan det betale sig at lægge om til økologisk drift? Det er der mange landmænd, der regner på i disse måneder, og Landskontoret for Driftsøkonomi håber inden længe at kunne svare på spørgsmålet. Landbrugsøkonomerne i Skejby vil analysere, hvordan landmandens økonomi ændrer sig i forbindelse med en omlægning til økologisk drift. I første omgang er det mælkeproduktionen, det gælder, men også andre produktionsgrene står for tur i det omfang, det er muligt at skaffe præcise data. Opgaven finansieres af Strukturdirektorates økolo gi-midler.