logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Nr. 15. Torsdag, 10. april 1997
Mejeriforeningen og økologer indgår forlig om mælkekontrol

Striden mellem de store mejerier og Landsforeningen Økologisk Jordbrug om kontrollen af de økologiske mælkeproducenter er bilagt.
På et møde mandag indgik parterne et forlig, som betyder, at landmændene fortsat skal leve op til LØJs avlsregler, men selv kan vælge om den supplerende kontrol skal udføres af LØJ eller af Plantedirektoratet. I de tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af reglerne, skal Mejeri foreningen og LØJs kontrolkommission være enige om, hvilke sanktioner, man vil iværksæt te.
Kun de virkeligt "tunge" sager skal behandles af et fælles udvalg bestående af LØJs forret ningsudvalg, tre repræsentanter fra Mejeriforeningen og én fra ØBM - de økologiske mælke producenters brancheforening. Resten behandles på "embedsmandsplan", oplyser landssekre tær Peder Pedersen, Landsforeningen Økologisk Jordbrug.
Indtil nu har godt 230 af de 331 økologiske mælkeproducenter tilmeldt sig LØJs kontrol.
Mejeriforeningens direktør, Preben Mikkelsen, er tilfreds med aftalen, som han kalder "fornuftig og afbalanceret"
- Den er udtryk for det muliges kunst, og vi har nu hele 1997 til at finde frem til et mere enstrenget system, siger han.

Roundup fundet i fynske vandløb
For første gang herhjemme er der nu fundet rester af sprøjtemidlet Roundup i vandløb. Seks prøver taget i Odense Å har alle vist sig at indholde glyphosat og Ampa. Glyphosat er aktivstoffet i Roundup og AMPA er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra Roundup.
Til gengæld har man ikke fundet Roundup i 13 prøver taget fra brønde, der bruges i vandfor syningen, oplyser Fyns Amt.

Hvad koster det at omstille hele dansk landbrug
Teknologirådet vil med hjælp fra PLS Consult analysere de samfundsøkonomiske konsekven ser ved at omlægge hele dansk landbrug til økologisk drift. Undersøgelsen skal ligge klar inden sommerferien, oplyser chefkonsulent cand.oceon Morten Kvistgaard, der skal lede arbejdet.
- Vi vil ikke lave en fuldstændig samfundsøkonomisk analyse med deltaljerede modelbereg ninger, forklarer han. I stedet vil vi forsøge at opstille en model for, hvordan et hundrede procent økologisk landbrug egentlig skal se ud, og derefter skitsere tre-fire scenarier for, hvordan vi i løbet af en periode på 10-15 år når frem til målet.

Forbrugerrådet: Vi skal ikke acceptere giftrester i maden
- Forbrugerne skal ikke acceptere rester af sprøjtegifte i frugt og grøntsager.
Det siger konsulent i Forbrugerrådet, Karin Andresen til Økologisk Jordbrug. Hun stiller spørgsmålstegn ved de officielle grænseværdier for, hvor store giftrester vi tillader i f.eks frugt og grønt.
- Grænseværdierne er yderst problematiske, for det er jo ikke kun gennem maden, vi indtager og påvirkes af kemiske stoffer. Dem får vi mange steder fra, og ingen undersøger, hvad den samlede cocktail betyder for vores sundhed. Derfor er der god grund til at købe økologiske madvarer, siger hun.
Forbrugerrådet ønsker grænseværdien for pesticidrester i maden sænket til den såkaldte "detektionsgrænse".
De seneste tal fra Levnedsmiddelstyrelsen viser, at der er fundet rester af sprøjtegifte i 10,3 pct. af stikprøverne af frugt og grønt.
Der er dog kun tale om relativt få og mindre overskridelser af grænseværdierne, og Levneds middelstyrelsen fastholder, at fundene ikke giver anledning til sundhedsmæssig bekymring.

NetAvisen Økologisk Jordbrug, uge 15, 1997
Redigeret af Gustav Bech Jensen