Konference om velfærd i økologiske besætninger
30. november 2007
Koldkærgård Konferencecenter i Skejby

 
 

 

 

 
Se video hvor økologi-chef Søren Nilausen byder velkommen til konferencen

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi holder konference med fokus på de udfordringer, som struktur- og markedsudviklingen giver de økologiske producenter på velfærdsområdet.

- Målet med konferencen er at samle alle, der har interesse for økologiske husdyrs trivsel. Vi vil sætte retningen for den videre udvikling af det økologiske husdyrhold, så det sikres, at velfærden i økologiske besætninger fortsat er i top, siger Søren S. Nilausen, Økologichef, Dansk Landbrugsrådgiv-ning, Landscentret.

På konferencen, der holdes 30. november, er der oplæg fra en række af landets førende forskere, konsulenter og landmænd. Blandt oplægsholderne er Peter Sandøe, pro-fessor på Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og formand for Det Dyreetiske Råd. Formidda-gen foregår i plenum, hvor regler og de generelle forhold omkring dyrevelfærd på økologiske bedrifter er på dagsor-denen, mens der om eftermiddagen er workshops, hvor de specielle forhold for henholdsvis kvæg, svin og fjerkræ er i fokus.

- Strukturudviklingen mod større produktionsenheder bety-der for de økologiske producenter nye udfordringer, der skal løftes for at fastholde det høje velfærdsniveau. Samti-dig betyder væksten i efterspørgslen efter økologiske varer, at flere bedrifter skal lægges om til økologisk drift. Det giver nyomlagte og fremtidens potentielle økologer overvejelser om, hvordan de skal tackle dyrevelfærden på bedriften. Så konferencen rummer nyttig viden for både den etablerede og den potentielle økologiske producent, siger Søren S. Nilausen.

Tilmeldingsfrist 23. november 2007 - eller så længe der er plads.

VIDEO: Se økologichef Søren Nilausens velkomst på video (Windows Media Player)

Læs evt. mere på konferencens hjemmeside