ØkoWeb DK
ØKO-NET

Årgang 3 - September 1996 - Nr. 14
Tema: Fremtidens forbruger

Indhold


Forbrugermagt er ikke nok !

Den Første Økologiske Verdensudstilling var vellykket, med 25.000 besøgende, og masser af inspiration og kvalitetsprodukter til den miljørigtige forbruger. Den forbruger, der via sin magt, indtil dato har været med til intet mindre end at lave en mindre revolution, stik imod det traditionelle marked og produktions-apparat. Vel opmuntret af ivrige brugskæder der øjner et marked. Men stadig er kun 2 % af dansk landbrug økologisk. Det betyder at man ofte går forgæves efter den økologiske vare - den har bla. svært ved at blive distribueret ud til alle. Derfor må vi sige fra over for Landbrugsminister Henrik Dam Kristensen, når han udtaler: "Det, der skal bære økologien, er forbrugerne. De afgør det ved at betale, fordi økologi koster noget mere, da produktionen er dyrere. Det nytter ikke at fifle økologien mere ind i tilskuds-ordningerne" (Berlingske Tidende, 7.aug .1996). Når han / vi siger forbrugermagt, så taler vi kun om den magt der ligger i vores indkøbskurv - og resultatet kender vi jo jvf. verdensudstillingen. Men virkelig forbrugermagt bliver der først tale om, når vi får indflydelse på de 2-4.000 kr. som hver familie i Danmark hvert år betaler til EU's landbrugspolitik. Af disse går nemlig næsten 99 % til den intensive produktion, og altså kun 1 % til miljøvenlig landbrugs-produktion. Derfor er det problematisk når politikerne roser forbrugermagt som godt, ivirkeligheden er det forflygtigelse af ansvaret - kort og godt, vi må bede politikerne om ikke at tørre problemstillingen af på forbrugerne. Forbrugerne har nok en vigtig rolle, men ikke den afgørende.
LM-N
Tilbage til toppen siden
Indhold:
Forbrugermagt er ikke nok ! (leder)
Hvilket forbrug vil vi ha'?
GaiaNet - et grønt elektronisk netværk
Åbnings-konference i Odense d. 30. september 1996, kl. 10 - 15
Hvor skal vi hen, du ?
Af Peter Hesseldahl, journalist og forfatter. Tre scenarier:
1. Computerdrømmen; Det effektive forbrug
2. Det mådeholdne forbrug
3. Frit initiativ; Det uhindrede forbrug
Tilbud fra livets supermarked
Digt af Bjarne P. Ejaas
ITCH ...et alternativt modemagasin
Wønderful Ecopenhagen Map
Hvor finder du økologiske og bæredygtigt producerede varer i København city ?
NOAH-TRAFIK om miljø og trafik - ny hjemmeside på Internettet
Jyder Mod Overflødige Motorveje
Natur=vis - om miljøperspektiver i erhversuddannelserne
Gå videre med miljøundervisning !
- 20 eksempler fra MUVIN-projektet
Nyt fra Øko-net's egen verden
Økologisk Verdensudstilling og IFOAM ‘96 konferencen
- en flot manifestation og en succes !
Grønt islæt i undervisningen - og i hverdagen
Seminar torsdag d. 26. september 1996, kl. 10 - 16.30, på Odense Vandrerhjem
Agenda 21-brochure på vej fra Friluftsrådet:
"Sæt livskvaliltet på dagsordenen - i foreningen"

GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Hvilket forbrug vil vi ha'?
Konsensus-konference på Christiansborg d. 1. - 4. nov.1996
Kan forbruget vokse med 40 procent på 10 år, som finansminister Mogens Lykketoft forudsagde i Finansredegørelsen fra 1995? Vel at mærke uden at det går ud over miljøet? Hvad er bæredygtig vækst? Kan vækst og miljø overhovedet forenes, selv hvis vi drastisk ændrer forbrugets sammensætning og tager teknologien til hjælp? Hvilke muligheder har vi som forbrugere for at påvirke udviklingen? Hvor langt er vi villige til at gå med hensyn til at ændre vores forbrug? - Sådan kommer nogle af spørgsmålene nok til at lyde til høringen / konferencen om 'forbrug og miljø'.
Som oplæg til konferecnen er der udviklet tre scenarier, som skal danne udgangspunkt for diskussionen. De præsenteres af Peter Hesseldahl, her i Øko-net side 2+3.
Forbrugerrådet og Teknologirådet samarbejder om konferencen, hvor et forbrugerpanel bestående af 14 forbrugere, der interessere sig for fremtidens forbrug, kommer til at få hovedrollen. Konferencen dag for dag: 1. dag: En række eksperter fremlægger deres viden og besvarer spørgsmål fra panelet. 2. dag: Bruges til uddybende spørgsmål og til en dialogrunde. 3. dag: Forbrugerpanelet er samlet og for- mulerer sit slutdokument om ‘fremtidens forbrug og miljø'. 4. dag: Slutdokumentet og en lille rapport med vurderinger og råd til politikerne m.fl. fremlægges og offentliggøres.
Konferencen er åben for interesserede og gratis at overvære - man kan godt deltage fx. kun 1. dag. For nærmere information, om bla. tid og sted, skal man kontakte: Miljøkonsulent Thomas Breck, Forbrugerrådet, på tlf. 33 13 63 11

Teknologirådet udgiver tidsskriftet TeknologiDebat, der har som mål at fremme teknologidebatten, samt vurdere teknoligiens muligheder og konsekvenser - et årsabonnement koster: kr. 85,-
Adresse: Teknologirådet, Antonigade 4, 1106 København K, Tlf.: 33 32 05 03 - Fax: 33 91 05 09, e-mail: tekno@inet.uni-c.dk

Forbrugerrådet udgiver tidsskriftet Tænk, Danmarks eneste forbrugerblad, der er uafhængigt af både myndigheder og erhvervsliv - et årsabonnement koster: kr. 142,- Adresse: Forbrugerrådets blad Tænk, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Tlf.: 33 13 63 11 - Fax: 33 13 41 15.


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

GaiaNet - et grønt elektronisk netværk

Åbnings-konference i Odense d. 30. september 1996, kl. 10 - 15 Erfaringer og muligheder, demonstration i grøn brug af Internet og WWW på storskærm / kursus i elektronisk kommunikation. I dagens løb er der oplæg og erfaringsudveksling ved: Anna Kryger, Uffe Geertsen, Laue Traberg Smidt, Jesper Loehr Petersen, Ruth Larsen, Hugo Prestegaard, Michael Borgen, Lars Myrthu-Nielsen og Niels Peter Flint.
Konferencen / kurset er gratis (men frokost koster 50,-) - Tilmelding nødvendig. GaiaNet, der er baseret på programmet First Class, er et elektronisk net, som binder miljøbevægelser, organisationer og enkeltpersoner sammen. På nettet kan man holde konferencer med mange eller få deltagere. Man kan sende e-mail via Internettet til hele verden. Man kan lægge sine informationer på nettet så flest muligt kan få glæde af dem. Organisationer kan reservere konferencer og diskussioner for medlemmer og man kan tilsvarende åbne de debatter for omverden-en som har almen interesse.
GaiaNet er stiftet d. 8. marts 1996 af Dansk Oplysnings Forbund (GrundtvigNet) og Paarup Aftenskole, samt en række grønne organisationer, med støtte af Odense Kommune og Miljøministeriet. GaiaNet ejes af brugerne og ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra de grønne organisationer.
Prisen: Det koster kr. 350,- om året at være tilsluttet GaiaNet (+ egen telefonregning for opkaldestiden til serveren).
Yderligere oplysninger og tilmelding til Lars Eriksen, Dansk Oplysnings Forbund, Tlf.: 70 20 60 20 - Fax: 66 17 72 62GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Hvor skal vi hen, du ?
Af Peter Hesseldahl, journalist og forfatter
Tre scenarier, der fortæller om tre mulige - og meget forskellige - måder Danmark kunne udvikle sig i de kommende 10-20 år. Scenarierne har det til fælles, at samfundet har været nødt til at begrænse forbruget af energi og råstoffer.
Scenarierne er ekstreme i hver sin retning. Den virkelige udvikling ligger formentlig et sted imellem scenarierne - og den vil utvivlsomt indeholde helt andre udviklinger, som vi blot ikke har øjnene åbne for idag. Det interessante ved at arbejde med dem er imidlertid, at man bliver opmærksom på at der er vidt forskellige måder, man kunne forestille sig at styre samfundet på, og udviklingen kan blive præget af vidt forskellige værdier:
- Er naturen hellig - eller er verden blot en stor maskine? - Kan folk ændre deres opfattelse af rigdom væk fra det materielle og istedet eftertragte visdom, kærlighed, god tid og natur ? - Skal Staten forsøge at styre samfundet til alles bedste, eller er det bedst, at enhver er sin egen lykkes smed ? - Kan vi droppe den megen internationale og istedet vende blikket mod lokalsamfundet ? - Hvad bliver der af de multinationale koncerner ? - Skal vi erstatte vores forbrug og vores transport med oplevelser i cyberspace ?
Det er vigtige spørgsmål at få rejst, men debatten skulle helst nå lidt videre end det. For når vi ved lidt mere om, hvad vi vil og tror på - hvad gør vi så for at dreje udviklingen derhen og hvad gør vi for at undgå at det modsatte bliver virkelighed ? Hermed de tre scenarier til debat og eftertanke:

1. Computerdrømmen; Det effektive forbrug
Statens rolle er blevet væsentligt styrket. Princippet er, at flertallet af borgerne sikres en høj levestandard og trygge forhold. Til gengæld må man på en række punkter acceptere at skulle underordne sine personlige forhold til det fælles bedste.
Folk sætter pris på at have et højt forbrug. For at kunne styre fri af miljøproblemerne og samtidig fortsætte væksten, satses der målrettet på at udvikle effektiv og miljøvenlig teknologi.
Informationssamfundet er for alvor slået igennem. Folk bruger en stor del af deres tid og en stor del af husholdningbudgettet i cyberspace. Det er også der, de fleste tjener deres penge; foran skærmen, koblet op til resten af den elektroniske verden. Fra statens side har man i årevis målrettet forsøgt at dirigere forbruget og den økonomiske vækst i retning af oplevelser og forbrug i cyberspace, for på den måde at erstatte væksten i det materielle forbrug. Det naturvidenskabelige billede er mekanistisk. Der er ikke nogen synderlig skelnen mellem hvad der er kunstigt, og hvad der er naturligt. Principielt er der intet i vejen for at ændre naturen til menneskets fordel - så længe økosystemet fortsat fungerer. Tankegangen afspejler sig i et forholdsvist ubekymret og entusiastisk forhold til nye teknologier såsom genteknologi, nanoteknologi, kunstig intelligens osv. Priserne bruges meget bevidst af regeringen til at styre udviklingen. Omkostninger til at fjerne forurening, sundhedsomkostninger osv. bliver så vidt muligt indregnet i dagligdagens og industriens omkostninger. Alt dette håndhæves med et omfattende system af avancerede sensorer og registre, foruden et stort bureaukrati.

2. Hjem igen; Det mådeholdne forbrug
Samfundet har radikalt formindsket sin belastning af miljøet ved at sætte forbruget af naturlige ressourcer ned. Rigdom og velstand opfattes ikke længere primært som at have et højt forbrug og mange fysiske besiddelser. I stedet vægter man det sociale, visdom og en følelse af kontakt med naturen og tilværelsens mening højt. Det civile samfund er i højsædet.
Statens rolle og magt er blevet mindre, og sideløbende er det statslige budget skrumpet, fordi en stor del af økonomien ikke længere beskattes. De sociale udgifter er faldet i takt med at flere er kommet i en situation, hvor de kan klare sig med en mindre penge indkomst. Behovet for børneinstitutioner og ældrehjem er blevet mindre, fordi børnene bliver mere hjemme, og fordi gene-rationerne er begyndt at bo tættere på hinanden. Der er ikke tale om et samfund, der er decideret teknologifjendsk, men brugen af teknologi er præget af, at man ser på naturen som besjælet: Naturen "véd bedst", og der er grænser for hvor langt mennesket bør gå i sin manipulation af den verden, der omgiver os. Forskningen handler i højere grad om at tage ved lære af naturen - snarere end at overvinde eller forbedre den.
Dematerialisering er et nøgleord. Ideen om det økologiske råderum er dybt indgroet. En stor del af arbejdet og handelen bevæger sig ikke ud over det lokale. Der sker en løbende udvikling i retning af at samle arbejde, bolig, uddannelse, indkøb og fritidstilbud i det samme nærområde - i fod og cykel afstand. Den internationale varehandel er voldsomt reduceret, og der er gennemført en grøn skattereform, som lægger trykket på anvendelse af ressourcer og mindre på arbejdskraften.

3. Frit initiativ; Det uhindrede forbrug
Der lægges stor vægt på den enkeltes frihed. Samfundet er præget af konkurrence og hastig forandring, med store udsving og kontraster. Det er også et samfund der er præget af en stærk polarisering mellem rige og fattige; økonomisk og kulturelt.
Vidt forskellige livsstile eksisterer side om side, hver med deres helt specielle værdisæt og forbrugsmønster. Det er et hurtigt samfund. Teknologien og markedet spiller tæt sammen, og både produkter og efterspørgslen hos forbrugerne ændrer sig hastigt. Hvis man skal klare sig, må man være fleksibel og kunne omstille sig - igen og igen. Den grundlæggende holdning er, at forbrug er dejligt. De fleste ville meget gerne have et højere forbrug, hvis de havde råd. International vare-transport er fortsat billig, og der er ikke politisk vilje til at lade transportsektoren betale de eksterne omkostninger. Man lever i et udpræget globalt samfund, hvor landegrænser og nationalstater spiller en langt mindre rolle end tidligere. Store dele af den offentlige sektor er delvist afviklet - og privatisering har erstattet. Virksomhederne har påtaget sig et større politisk ansvar. Man går aktivt og synligt ind i at sætte normer på miljøområdet, medvirke til at oprette sociale sikkerhedsnet osv. Tilsvarende er forbrugerne begyndt at tage selskabers politiske engagement og samfundsmæssige opførsel med i overvejelserne, når de køber ind. Man er naturligvis bevidste om at der er truende problemer på grund af et overbelastet miljø.
Det er tydeligt at situationen skærpes, men som man siger: Teknologien og markedet har fundet en løsning hidtil, og hvorfor skulle den ikke fortsat kunne det?


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Tilbud fra livets supermarked


Nutidens menneske ønsker tilbud
tilbud at vælge imellem
9,85 fremfor 10,00
ensidigt valg
grundet vor økonomi.

Også jeg må vælge
betale lidt mere
for at leve
til at være fri.

Fri for de bange anelser
men ikke frihed for ansvar
for kommende slægter
ej heller frihed
for livsviljens mod -
til at fremstå og sige:
At livet i dag
er et tilbud til dig
om at vælge -
men også en mulighed
for at vælge fra
9,85 kontra 10,00
vor favnende økonomi.
Jeg ønsker at være fri
for voldelig adfærd
og krig -
ønsker at skabe fred
også for næste led
i den verden
der bærer min
daglige færden -
i nutidens kaos af tilbud.

Supermarkeds-hysteri
grundlagt af »vismænds« tænken
kun på vor økonomi
- jeg ønsker delvis at være fri
ønsker delvis at være lig -
men ønsker mest
til alle tider
at respektere dig
og dine sider!

Af Bjarne P. Ejaas, fra digtsamlingen, Visse Ord,
Vendsysselske bondedigte anno 1991. Forlag: Ejaas, tlf. 98 98 00 88


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

ITCH ...et alternativt modemagasin

ITCH er et nyt modemagasin, der er kommet for at konfrontere og modarbejde et almindeligt syn på miljøvenligt tøjdesign som værende kedeligt og uinteressant. ITCH vil lancere den bæredygtige beklædning på en ny og spændende facon, ved at præsentere læseren for et visuelt udfordrende, eksperimenterende og tekstmæssigt interessant magsain. ITCH vil i sin konkurrence med internationale modemagasiner også være eksperimenterende foto- og layoutmæssigt, i det grafiske udtryk og fortælleteknisk i oplysende artikler og aktuelle interviews, der af samme årsag vil være på engelsk. ITCH er allerede på gaden med et gratis "preview issue" - der kan indhentes af alle interesserede. ITCH sender sit første nummer på markedet i november 1996. ITCH udgives af Foreningen til Fremme af Bæredygtigt Design, hvis hovedformål er gennem teori og praksis, via udstillinger, udviklingsprojekter og på anden måde at formidle og udvikle bæredygtigt design og forsvarlige miljøholdninger indenfor textil og beklædningsindustrien. Nærmere oplysninger om både modemagasin og foreningens andre projekter hos:

Bæredygtigt Design
Skt. Pederstræde 41,
1453 København K
Tlf/fax: 33 33 97 38
E-mail: PSD@dk-online.dk
Homepage:http://www2.dk-online.dk/users/eco-clothing


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Wønderful Ecopenhagen Map
Hvor finder du økologiske og bæredygtigt producerede varer i København city ? Og spørgsmålet kunne såvel have lydt - eller i New York City og Nørre Snede ? Sidst nævnte vides ikke, men for København og New York City findes der nu et by-kort over hvor man finder storbyens "økologiske og miljø-fornuftige" udskejelser. Det danske kort hedder Wønderful Ecopenhagen Map, og er udarbejdet af foreningen ECO- OPERATION , der præsenterer sig selv således: "ECOOPERATION har til formål at udbrede kendskabet til alle de spændende og positive initiativer, der blomstrer op alle steder og som viser nye veje mod en smuk og sanselig bæredygtig fremtid. Veje til en verden, der stråler af engagement og stor skønhed, hvor sjæl og krop går hånd i hånd".
The Wønderful Ecopenhagen Map er en del af et større internationalt netværk af grønne bykort, hvor man kan få information om alle de nye ting, der sker i de store kosmopoler verden over. Alle disse kort vil i fremtiden være forbundet i et stort netværk, som vil ligge på forskellige sider på Internettet. Pt. findes kun The Green Apple Map på nettet - adressen er: http: //www.interport.net/~webrawer/web.html
Wønderful Exopenhagen Map vil findes på nettet inden længe på adressen: http://ecoweb.dk/ecopenhagen
Nærmere oplysninger om Ecooperation eller bestilling af kortet i hhv. engelsk eller dansk version kan fås ved henvendelse til: Ecooperation, c/o Flint's, Pilestræde 8B, 1112 København K, Tlf.: 33 13 23 28 - Fax: 33 13 23 29


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

NOAH-TRAFIK om miljø og trafik
- ny hjemmeside på Internettet
Propaganda for flere veje og flere biler møder man overalt. Der er masser af penge til rådighed. Der er derimod meget få midler til at få informationer ud om en anden trafikpolitik. For at medvirke til at få andre synspunkter ud til offentligheden og derved gøre debatten alsidig har NOAH-TRAFIK nu oprettet en spændende og fyldig hjemmeside på Internettet. Der vil konstant være en opdateret oversigt over hvad der sker af nye tiltag på trafikområdet. Der er bl.a. en 'mødekalender' med oplysninger om møder og konferencer i ind- og udland. Dertil kommer oplysninger om nye rapporter, høringsfrister, lovforslag, EU-initiativer og ny litteratur om transport og planlægning. Desuden vil siden indeholde NOAH-TRAFIK's udtalelser og kommentarer til den trafikale udvikling og forslag til initiativer på miljø- og trafikområdet. Hjemmesidens adresse er:
http://sunsite.auc.dk/noah/ NOAH-TRAFIK kan kontaktes på tlf. 31 31 28 42 (Ivan Lund Pedersen) eller hos: NOAH - Friends of the Earth Denmark, Nørreborgade 39,1. tv, 2200 København N, tlf.: 35 36 12 12 - Fax: 35 36 12 17


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Jyder Mod Overflødige Motorveje
er et initiativ mod yderligere motorvejsbyggeri i Jylland. Aktiviteterne er koncentreret om
detatter, aktioner, plakater og udvikling af netværk i hele
landet. Tlf.: 86 94 26 84 (Lea).


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Natur=vis
- om miljøperspektiver i erhvervsuddannelserne
En ny handlingsinspirerende grønbog, som kan anvendes i undervisningstilrettelæggelsen og selve undervisningen. "Alle uddannelser skal være grønnere" - hedder det idag - og i grønbogen gives et aktuelt billede af, hvordan miljøaspekterne inddrages i undervisningen på udvalgte erhvers-skoler. Der er eksempler på under-visningsforløb, idéer til materialer og litteratur, nyttige tips om grønne organisationer mv.
Publikationen er udarbejdet af Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse og udgivet af Undervisningsministeret, Erhversskoleafdelingen, som den første i en ny serie om ‘grønne' forsøgs- og udviklingsprojekter inden for erhvervs-uddannelsesområdet. Bogen kan bestilles hos Undervisningsministeriets forlag på tlf. 33 92 52 20 for kr. 160,- incl. moms.


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Gå videre med miljøundervisning !
- 20 eksempler fra MUVIN-projektet
En ny bog der præsenterer et udvalg af de undervisningsforløb, der har fundet sted i det omfattende udviklingsprojekt MUVIN - MiljøUnderVisning I Norden. I 1994-96 har ca. 300 lærere været med i et udviklingsarbejde der har foregået i tæt samspil med konsulenter og forskere fra Danmarks Lærerhøjskole. Bogens mål er at inspirere andre til at gå i gang med deres egne miljøundervisnings- projekter. I MUVIN betragtes miljøproblemer som samfundsproblemer, og det har været centralt, at der i projekterne blev fokuseret på interessekonflikter i naturudnyttelsen,samt på miljøprob-lemernes etiske og æstetiske aspekter. Bogen, der er redigeret af Kristian Hedegaard i samarbejde med Søren Breiting, er publikation nr. 35 fra Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning, Danmarks Lærerhøjskole, og kan bestilles for kr. 140,- gennem: Danmarks Lærerhøjskole, Postboks 840, Emdrupvej 101, 2400 København NV.
Tlf.: 39 69 66 33 lok. 2132 - Fax: 39 66 70 10


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Nyt fra Øko-net's egen verden
g Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Netværkets seminar og årsmøde d. 24. - 26. januar 1997, på Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde. g Nyhedsbladet Øko-net modtager gerne stof og indlæg. g Netværket har indledt et spændende samarbejde med Husflidshøjskolen og Dansk Husflidsselskab, om at skabe "Skov- og Naturcentret" i Kerteminde, som har til formål at formidle viden til dansk folkeoplysning omkring skov, jordbrug, håndværk og byggeri, natur, miljø og økologi på en levende og skabende måde med henblik på økologisk udvikling og pædagogik.


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Økologisk Verdensudstilling og IFOAM ‘96 konferencen
- en flot manifestation og en succes !
"Vi ønsker, at I må få en masse med hjem, både til hovedet, hjertet og maven", således bød udstillingskataloget velkommen til Danmarks hidtil største økologiske forbrugerudstilling, den Første Økologiske Verdensudstilling på Holmen, august '96 - og der blev budt på, både til hovedet, hjertet og maven, via masser af økologiske kvalitetsvarer, informationsmaterialer og demonstrationer. Ialt var der 300 udstillere fra 92 lande og udstillingen blev besøgt af 25.000

Den 11. internationale IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) konference, der afholdets d. 11.-15. august, flettede netværk mellem mere end1000 økologiske avlere og forskere mv. fra hele verden - lige fra Burkina Faso, over Hong Kong til New Zealand og Danmark. Konferencen afsluttedes med en Københavns Deklaration - "Global fødevare sikkerhed er afhængig af økologisk jordbrug", der siger at økologisk landbrug er midlet til at opnå en virkeligt bæredygtig fødevaresikkerhed for alle. Denne appel sendte IFOAM til FN organisationen FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations), der til november i Rom, afholder et topmøde om ‘mad og sult'.
I løbet af september måned afvikles ifoam ‘96's danske sekretariat.
Men vil man følge IFOAM's arbejde kan man finde deres internationale homepage på det danske Web-hotel ØkoWeb Danmark, på adressen: http://ecoweb.dk/ifoam/index.html Næste IFOAM konference, den 12. internationale - IFOAM '98, vil blive afholdt om 2 år i Buenos Aires, Argentina, d. 15.-19. nov.


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Grønt islæt i undervisningen - og i hverdagen
Seminar torsdag d. 26. september 1996, kl. 10 - 16.30, på Odense Vandrerhjem - Inspiration til hvordan skoler og kommuner involverer børn og unge i den lokale Agenda 21. Seminaret giver handlingsanvisning, ideer og inspiration til: - hvordan skoler og kommuner kan samarbejde om at spare vand og energi. - hvordan man skaber gode rammer for, at børn og unge kan arbejde med miljø. - hvordan skoler, kommuner og lokalsamfund deltager i et fælles skridt mod større ansvar for miljøet. - hvordan projektet Grønt Flag - Grøn Skole og den lokale Agenda 21 i fællesskab kan løfte hinanden. Målgruppen er kommunerens Agenda 21 kontaktpersoner, kommunale kontaktpersoner for Grønt Flag - Grøn Skole og lærere med interesse for miljøundervisning. Tilmelding:
OBS senest d. 20. sept. til Fri-luftsrådet, Tlf. 31 42 32 22 - Fax 31 42 34 78


GÅ TIL:
TOPPEN AF SIDEN
INDHOLDSFORTEGNELSEN

Agenda 21-brochure på vej fra Friluftsrådet:
"Sæt livskvaliltet på dagsordenen - i foreningen" Der er nu en Agenda 21 informationsbrochure på vej til interesserede organisationer, foreninger og enkeltpersoner.
Foruden en præsentation af Agenda 21 (en dagsorden for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede ) er der konkret vejledning til, hvordan der kan arbejdes med Agenda 21 i foreninger, og hvordan foreninger kan samarbejde med kommuner og amter. Det er en opfordring til at sætte livskvalitet på dagordenen - nu og i fremtiden. Det, der er livskvalitet er afhængigt af øjnene, der ser. Men der er flere afgørende punkter, hvor vi kan blive enige; Hvem vil ikke sætte pris på at kunne trække vejret frit? Eller drikke et glas, iskoldt vand uden at få klor-ånde ? Og hvem vil ikke nyde at kunne gå en tur uden at være bekymret over om det, man går på, er en losseplads ? - Tænk at snuble over sin udtjente mikrobølgeovn en dejlig, søndag morgen i år 2012 Udgivelsens mål er, at inspirere og motivere foreninger til at få friluftsliv, natur og miljø til at hænge sammen i det daglige virke - den kan rekvireres fra 1. okt.
Bestilling og nærmere oplysninger kan fås hos Alice Jul Jørgensen og Ia Brix Jensen: Friluftsrådet, Olof Palmes Gade 10, 2100 København Ø, tlf.: 31 42 32 22