Regler
For økologisk fødevareproduktion
ØkoWeb DK
Faktamenu
Regelmenu


Reglerne for produktion og forarbejdning af økologiske fødevarer er ikke lette at finde rundt i. I grove træk kan de dog deles op i tre grupper:

Det er væsentligt, at erindre sig, at de økologiske regler kun gælder for landbrugsprodukter. Det er en af forklaringerne på, at man til tider støder på betegnelsen "økologisk" uden, at der er tale om kontrollerede varer. En særlig undtagelse gælder for landbrugsproduktet bomuld, hvor betegnelsen heller ikke er lovmæssigt beskyttet.

I mange år var foreningsreglerne de eneste regler til at regulere produktionen. Rundt om i verden har økologiske og biodynamiske foreninger udviklet forskellige regler for produktionen, og da både produktionsmæssige og samfundsmæssige betingelser har været vidt forskellige, har reglerne ofte udviklet sig i meget forskellig retning.

Grundlæggende har falder udgangspunkterne i to grupper:

  • De biodynamiske regler
  • De økologiske regler

I konsekvens af, at de biodynamiske regler blev udviklet næsten et halvt århundrede tidligere end de økologiske, er kun de færreste økologiske regler fuldstændig renset for biodynamisk inspiration.

EU-regler og andre overnationale regler
De første EU-regler for økologisk jordbrugsproduktion kom i 1991 med "Rådets forordning (EØF) af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler". Denne forordning er senere blevet suppleret af en stribe forordninger med ændringer og tilføjelser til forordninger. Blandt andet revideres nogle bilag for tilsætningsstoffer og indholdsstoffer løbende.

EU-reglerne er fortsat kun gældende for planteproduktion, mens der ikke er fælles EU-regler for husdyrhold og animalske produkter. Her gælder i Danmark kun de nationale regler. Dette betyder blandt andet, at der for vegetabilske produkter er en omlægningstid på 2 år, før produkterne må sælges som økologiske. Denne omlægningstid gælder i hele EU. Derimod kan animalske produkter - herunder foder til dyr - forhandles som økologiske efter 1 års omlægningstid, idet de danske regler kun foreskriver 1 års omlægningstid.

En EU-forordning for animalske produkter ventes færdig i løbet af 1998.

EU-reglerne er udstedt som forordninger. Det vil sige, at de er direkte gældende i medlemslandene uanset, om disse har udstedt supplerende regler eller ej. Desuden kan det ikke lade sig gøre at udstede nationale regler, der strider mod EU-reglerne. Forordningen har dog vist sig så rummelig, at der på en del områder er mulighed for at fortolkning i de enkelte lande.

Som en hjælp til at overskue EU-reglernes mange forordninger og bilag har Veterinærdirektoratet januar 1996 sammenskrevet de mange dokumenter på dansk. Sammenskrivningen omfatter dog kun de områder, Veterinærdirektoratet har ansvar for. Det vil sige forarbejdning, handel, mærkning m.v. Selve primærproduktionen kontrolleres af Plantedirektoratet, der ventes at udarbejde et lignende dokument senere.

I lighed med EU har USA har udstedt fælles regler for hele USA. Desuden arbejder FN's fødevareorganisation FAO på at udstede nogle vejledende regler på Verdensplan.

HOVEDMENU
FAKTAMENU
REGEL-MENU
REGEL-LISTE
TOPPEN AF SIDEN
De danske statsregler
De første danske lov om økologisk jordbrugsproduktion blev vedtaget i 1987. Lovgivningen og de tilhørende bekendtgørelser er blevet revideret flere gange siden, blandt andet for at blive tilpasset til EU-reglerne. Det er med hjemmel i den danske lovgivning, at det statslige Ø-mærke kan kan bruges. Det er et krav, at produkterne er enten forarbejdet i Danmark.
HOVEDMENU
FAKTAMENU
REGEL-MENU
REGEL-LISTE
TOPPEN AF SIDEN
Foreningsregler
To foreninger har gældende regler om økologisk produktion. Det er dels Foreningen for Foreningen for Biodynamisk Jordbrug (FBJ) og Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ). Herudover har enkelte producentforeninger, brancher eller forarbejdningsvirksomheder særlige regler for netop deres produktion. Men disse regler er generelt af mindre betydning.

Foreningsreglerne er i dag altid et supplement til de statslige regler, idet det er forbudt at markedsføre landbrugsprodukter under betegnelsen "økologisk" eller "biodynamisk", hvis produktionen strider mod de offentlige love og bekendtgørelser. Foreningsreglerne har blandt andet betydning på mælkeområdet, idet mejerierne fortsat stiller krav om, at alle mælkeproducenter kontrolleres af enten FBJ eller LØJ (det fremgår blandt andet af teksten på de fleste mælkekartoner).

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Det første regelsæt i Danmark var Demeterreglerne for den biodynamiske produktion. Disse regler fastsættes af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug og kontrolleres af Demeterforbundet. Reglerne bygger på den særlige biodynamiske produktionsform og indeholder derfor mange retningslinier og regler, der adskiller sig fra den økologiske driftsform. Reglerne kontrolleres af Demeterforbundet.

Landsforeningen Økologisk Jordbrug
Foreningens regler har store ligheder med de danske statsregler. Dog er der på enkelte områder stramninger i forhold til statsreglerne. Det gælder blandt andet begrænsninger i, hvor store gødningsmængder, der må udbringes på den enkelte mark. Overholdelsen af reglerne kontrolleres dels af af foreningens kontrolkommission, dels af Plantedirektoratet i forbindelse med den statslige kontrol.

HOVEDMENU
FAKTAMENU
REGEL-MENU
REGEL-LISTE
TOPPEN AF SIDEN