Regler
Liste og links over økologiske regler
ØkoWeb DK
Vejviser
Fakta-menu
Regel-menu
EU-regler
Danske love og regler
Vejledninger m.v.
Foreningsregler
Stadig flere af de væsentlige regler vil kunne findes i fuldtekst på ØkoWeb'en
  EU-regler
 • Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler, De Europæiske Fællesskaber, De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 198/1-15.

  Forordningen findes i sammenskrevet udgave med alle bilag

  (Forordningen forkortes i det følgende: „Råd. forordn. Nr. 2092/91“. Forordningen gælder kun vegetabilske produkter. EF-regler for animalsk produktion er ikke fastlagt. Indtil videre gælder de danske regler)

 • Rådets forordning (EØF) Nr. 2083/92 af 14. juli 1992 om ændring af „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Kommissionens forordning (EØF) Nr. 207/93 af 29. januar 1993 om fastlæggelse af indholdet af bilag VI til „Råd. forordn. Nr. 2092/91“ og om gennemførelsesbestemmelser til artikel 5, stk. 4 til nævnte forordning.
 • Kommissionens forordning (EØF) Nr. 1535/92 af 15. juni 1992 om ændring af bilag I og III til „Råd. forordn. Nr. 2092/91“
 • Kommissionens forordning (EØF) Nr. 94/92 af 14. januar 1992 om nærmere regler for indførsler fra tredjelande som omhandlet i „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Kommissionens forordning (EØF) Nr. 3457/92 af 30. november 1992 om fastsættelse af detaljerede regler for den kontrolattest for indførsler fra tredjelande til Fællesskabet, der omhandles i „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Liste over kontrolorganer eller - myndigheder i henhold til artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2092/91 (93/C 284/07)
  En nyere er udsendt og er på vej til at blive lagt ind på denne ØkoWeb'en. En næsten opdateret liste Økoguide 1995.
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 468/94 af 2. marts 1994 om ændring af bilag VI til „Råd. forordn. Nr. 2092/91“
 • Kommissionens forordning (EØF) Nr. 2608/93 af 23. september 1993 om ændring af bilag I, II og III til „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 2381/94 af 30. september 1994 om ændring af bilag II til „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Kommissiones forordning (EF) Nr. 529/95 af 9. marts 1995 om udskydelse, for så vidt angår indførsler fra visse tredjelande af fristen for anvendelse af artikel 11, stk. 1 i „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Rådets afgørelse af 1. januar 1995 om tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union (95/1/EF, Euratom, EKSF), Bilag I, V, D, II, „Økologisk landbrug“.
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 1201/95 af 29. maj 1995 om ændring af bilag VI til „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Kommissionens forordning (EF) af 29. maj 1995 om ændring af bilag I og III til „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.
 • Rådets forordning (EF) Nr. 1935/95 af 22. juni 1995 om ændring af „Råd. forordn. Nr. 2092/91“.

HOVEDMENU
FAKTAMENU
REGEL-MENU
REGLER GENERELT
  Danske love og regler
  (Se også Vejledninger m.v.)
 • Bekendtgørelse af lov nr. 715 af 30. august 1995 om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v.
 • Bekendtgørelse af lov nr. 247 af 11. april 1994 af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v.
 • Lov nr. 250 af 11. april 1994 om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion.
 • Lov nr. 252 af 11. april 1994 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
 • Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 892 af 27. oktober 1994 om økologisk jordbrugsproduktion.
 • Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 761 af 15. september 1995 om betaling for kontrol med autoriserede økologiske jordbrugsbedrifter m.fl.
 • Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 753 af 2. september 1992 om betingelserne for markedsføring af økologiske levnedsmidler
 • Indgår som bilag I i Den grønne vejledning.
 • Ændring af bekendtgørelsens bilag 1 (tilføjelse af E410, Johannesbrødkernemel) og bilag 3 (tilføjelse af gelantine, kartoffelmel og naturtarme) (8. juni 1995)
 • Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 149 af 8. marts 1995 om ændring af bekendtgørelse om betingelserne for markedsføring af økologiske produkter.

HOVEDMENU
FAKTAMENU
REGEL-MENU
REGLER GENERELT
TOPPEN AF SIDEN
  Vejledninger m.v.
 • Strukturdirektoratets vejledning om tilskud til økologisk jordbrug
 • Plantedirektoratets vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 1995.
 • Plantedirektoratets vejledning for virksomheder med salg af økologiske produkter, december 1992.
 • Plantedirektoratets vejledning om indførsel og markedsføring af økologiske produkter fra tredjelande (maj 1995).
 • Plantedirektoratets liste over danske autoriserede økologiske jordbrugsbedrifter
  (Hele listen vil i løbet af kort tid blive lagt ind på ØkoWeb Danmark. Den er desuden inkluderet i Økoguiden.)
 • Veterinærdirektoratets vejledning om indførsel og markedsføring af økologiske vegetabilske levnedsmidler. (28. juli 1995)
 • Veterinærdirektoratets vejledning om betingelserne for markedsføring af økologiske levnedsmidler, oktober 1992.
  (Den grønne vejledning)
 • Tilføjelser og præciseringer til Den grønne vejledning:
 • - Revideret kapitel 8.2 - Transport af økologiske levnedsmidler. (30. nov. 1993)
 • - Revideret kapitel 5.3 - EF-kontrolordning (16. maj 1994).
 • - Ændringer i vejledningens tabel 2 (tilføjelse af E410, Johannesbrødkernemel) og tabel 3 (tilføjelse af kartoffelmel, gelantine og naturtarme. (16. maj 1994)
 • - Orientering om bestemmelser i ændringsbekendtgørelse nr. 149 om bl.a. skærpede krav ved anvendelse af Ø-mærket på indførte økologiske levnedsmidler af animalsk oprindelse samt vin. (27. marts og 28. april 1995)
HOVEDMENU
FAKTAMENU
REGEL-MENU
REGLER GENERELT
TOPPEN AF SIDEN
HOVEDMENU
FAKTAMENU
REGEL-MENU
REGLER GENERELT
TOPPEN AF SIDEN