Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Mærkning

Artikel 5

 1. I mærkningen eller reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), må der kun henvises til den økologiske produktionsmetode, for så vidt:

  1. det af angivelserne klart fremgår, at det drejer sig om en produktionsmetode i landbruget;

  2. produktet er frembragt i overensstemmelse med de regler, der er anført i artikel 6, eller er indført fra tredjelande under den i artikel 11 fastsatte ordning;

  3. produktet er frembragt eller indført af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger;

  4. for produkter, der er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som producenten hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse.

 2. Udgår.

 3. I mærkningen og reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), må produktets varebetegnelse kun indeholde angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. mindst 95 % af produktets ingredienser af landbrugsoprindelse skal være eller stamme fra produkter, som er frembragt i overensstemmelse med reglerne i artikel 6 eller er indført fra tredjelande under ordningerne i artikel 11

  2. alle produktets øvrige ingredienser af landbrugsoprindelse skal være ingredienser, der er anført i bilag VI, litra C, eller være midlertidig tilladt i en medlemsstat i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, der måtte være vedtaget i henhold til stk. 7

  3. produktet må kun indeholde stoffer, der er anført i bilag VI, litra A, som ingredienser af ikke- landbrugsmæssig oprindelse

  4. produktet eller dets ingredienser af landbrugsoprindelse, som omhandlet i litra a), må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af stoffer, som ikke er anført i bilag VI, litra B

  5. produktet eller dets ingredienser må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af ioniserende stråling

  6. produktet skal være tilberedt eller importeret af en erhvervsdrivende, der er undergivet kontrolforanstaltningerne i artikel 8 og 9

  7. for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse.

  Angivelsen vedrørende økologiske produktionsmetoder skal klart præcisere, at der er tale om en produktionsmetode i landbruget, og skal være ledsaget af en henvisning til de pågældende ingredienser af landbrugsoprindelse, medmindre ingredienslisten indeholder en sådan tydelig henvisning.

 4. Ingredienser af landbrugsoprindelse kan kun medtages i bilag VI, litra C, hvis det er godtgjort, at det drejer sig om ingredienser af landbrugsoprindelse, der ikke produceres i tilstrækkeligt omfang i Fællesskabet efter reglerne i artikel 6, eller ikke kan indføres fra tredjelande efter reglerne i artikel 11.

 5. Mærkningen eller reklamen for et produkt, jf. stk. 1 eller 3, kan indeholde angivelser, der henviser til omlægning til den økologiske produktionsmetode, såfremt:

  1. kravene i henholdsvis stk. 1 eller stk. 3 fuldt ud er opfyldt bortset fra kravet til varigheden af den om lægningsperiode, som er omhandlet i bilag I, nr. 1

  2. en omlægningsperiode på mindst tolv måneder inden høsten er respekteret

  3. de pågældende angivelser ikke forleder køberen af produktet til at tro, at der er tale om et produkt af samme art som dem, der opfylder samtlige krav i stk. 1 eller 3. Efter den 1. januar 1996 skal angivelserne bestå af ordene »produceret under omlægning til økologisk landbrug«, og være trykt med en farve, i en størrelse og med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end produktets varebetegnelse; ordene »økologisk landbrug« må ikke være angivet på en mere iøjnefaldende måde end ordene »produceret under omlægning til«

  4. produktet består af en enkelt ingrediens af landbrugsoprindelse

  5. for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelsen.

  5.a. Uanset stk. 3 må der i mærkningen og reklamen for et produkt, som handlet i artikel 1, stk. 1, litra b), kun være angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. mindst 70 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse skal være produkter, som er frembragt i overensstemmelse med reglerne i artikel 6 eller stamme fra sådanne produkter eller være indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger

  2. alle øvrige ingredienser af landbrugsoprindelse skal være omfattet af bilag VI, litra C, eller være midlertidig tilladt i en medlemsstat i overensstemmelse med de gennemførelsesbestemmelser, der måtte være vedtaget i henhold til stk. 7

  3. angivelserne, der henviser til den økologiske produktionsmetode, skal være anført på ingredienslisten i klar forbindelse med de ingredienser, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger; de skal være trykt med samme farve, i samme størrelse og med samme typer som de andre angivelser på ingredienslisten. Disse angivelser skal dog også anføres i en særskilt deklaration, som skal anbringes i samme synsfelt som salgsbetegnelsen, og indeholde oplysning om, hvor stor en procentdel af de ingredienser, der er af landbrugsoprindelse eller forarbejdet på basis af ingredienser af landbrugsoprindelse, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, eller som er indført fra tredjelande under de i artikel 11 fastsatte ordninger. Den særskilte deklaration skal være trykt i en farve, størrelse og med typer, som ikke er mere iøjnefaldende end produktets varebetegnelse. Denne deklaration udformes således: »X % af ingredienserne af landbrugsoprindelse er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion«

  4. produktet må kun indeholde stoffer, der er anført i bilag VI, litra A, som ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse

  5. produktet eller dets ingredienser af landbrugsoprindelse, som omhandlet i litra a), må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af stoffer, som ikke er anført i bilag VI, litra B

  6. produktet eller det ingredienser må ikke have været underkastet behandlinger, der omfatter anvendelse af ioniserende stråling

  7. produktet skal være tilberedt eller importeret af en erhvervsdrivende, der er undergivet de i artikel 8 og 9 fastlagte kontrolforanstaltninger

  8. for produkter, som er tilberedt efter den 1. januar 1997, skal mærkningen indeholde navnet og/eller kodenummeret på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af produktions- eller tilberedningsprocessen, hører under. Valget mellem navn og/eller kodenummer foretages af medlemsstaten, som meddeler Kommissionen sin afgørelse.

 6. I en overgangsperiode, der udløber den 31. december 1997, kan mærkningen og reklamen for et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), som delvis er fremstillet af ingredienser, der ikke opfylder kravene i stk. 3, litra a), henvise til økologiske produktionsmetoder, såfremt:

  1. mindst 50 % af ingredienserne af landbrugsoprindelse opfylder kravene i stk. 3, litra a)

  2. produktet opfylder de krav, der er anført i stk. 3, litra c), d), e) og f)

  3. de angivelser, der henviser til økologiske produktionsmetoder:

   • kun forekommer i den ingrediensliste, der er omhandlet i direktiv 79/112/EØF, senest ændret ved direktiv 89/395/EØF

   • tydeligvis kun henviser til de ingredienser, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, og som er importeret under ordningen i artikel 11

  4. ingredienserne og deres respektive indhold er anført i ingredienslisten i aftagende orden efter vægt

  5. angivelserne på ingredienslisten er trykt med samme farve, i samme størrelse og med samme typer.

 7. Detaljerede gennemførelsesbestemmelser for denne artikel kan fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 14.

 8. Udtømmende lister over de stoffer og produkter, der omhandles i stk. 3, litra b), c) og d), og stk. 5a, litra b), d) og e), skal fastlægges i bilag VI, litra A, B og C, efter fremgangsmåden i artikel 14.

  Betingelserne for brugen af disse ingredienser og stoffer samt kravene til deres sammensætning kan fastsættes nærmere.

  Finder en medlemsstat, at et produkt bør tilføjes på ovennævnte lister, eller at der bør foretages ændringer heri, drager den omsorg for, at et dossier med angivelse af begrundelsen for optagelsen eller for ændringerne officielt fremsendes til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelægger det pågældende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg.

 9. Til beregning af de i stk. 3 og 6 omhandlede procentsatser anvendes de regler, der er fastsat i artikel 6 og 7 i direktiv 79/112/EØF.

 10. Et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, må ikke både indeholde en ingrediens, der er fremstillet efter reglerne i artikel 6, og samme ingrediens fremstillet efter andre regler.

 11. Inden den 1. juli 1999 tager Kommissionen bestemmelserne i denne artikel og i artikel 10 op til fornyet be handling og fremsætter relevante forslag med henblik på en eventuel revision.