Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Produktionsregler

Artikel 6

 1. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at ved produktionen af de i artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter, bortset fra frø og planteformeringsmateriale:

  1. skal i det mindste bestemmelserne som anført i bilag I og i givet fald de tilhørende gennemførelsesbestemmelser være overholdt

  2. må kun produkter, der består af stoffer som anført i bilag I og II, anvendes som plantebeskyttelsesmidler, vaske- og rengøringsmidler, gødningsstoffer, jordbehandlingsmidler eller til et andet formål, såfremt dette er specificeret i bilag II i forbindelse med bestemte stoffer. Produkterne må kun anvendes under overhol delse af de i bilag I og II anførte særlige betingelser og i det omfang, en tilsvarende anvendelse er tilladt i det almindelige landbrug i de pågældende medlemsstater i henhold til relevante fælleskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten

  3. må der kun anvendes frø eller planteformeringsmateriale, der er produceret efter den i stk. 2 omhandlede økologiske produktionsmetode.

 2. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at med hensyn til frø og planteformeringsmateriale skal moderplanten i forbindelse med frø og ophavsplanten eller -planterne i forbindelse med planteformeringsmateriale være produceret i overensstemmelse med stk. 1, litra a) og b), i mindst en generation, eller i tilfælde af flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner.

  1. Uanset stk. 1, litra c), kan frø og planteformerings-materiale, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, med tilladelse fra medlemsstatens kompetente myndighed anvendes i en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2000, for så vidt brugeren af dette formeringsmateriale over for kontrolorganet eller medlemsstatens myndighed kan godtgøre, at det ikke var ham muligt at skaffe formeringsmateriale på Fællesskabets marked af en passende sort inden for den pågældende art, som opfylder kravene i stk. 2. I så fald skal der anvendes formeringsmateriale, der ikke er behandlet med produkter, som ikke er anført i bilag II, del B, hvis det findes på Fællesskabets marked. Medlemsstaterne informerer de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de tilladelser, der meddeles i henhold til dette stykke.

  2. Efter fremgangsmåden i artikel 14 kan det besluttes:

   • at indføre restriktioner i den i litra a) nævnte overgangsforanstaltning vedrørende bestemte arter og/eller typer formeringsmateriale og/eller manglende kemisk behandling inden den 31. december 2000

   • at bibeholde den undtagelse, der er givet mulighed for i litra a), efter den 31. december 2000 for bestemte arter og/eller typer formeringsmateriale og for hele Fællesskabet eller visse dele heraf

   • at indføre procedureregler og kriterier for den i litra a) omhandlede undtagelse og fremsendelse af oplysninger herom til de berørte erhvervsorganisationer, de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

 3. Inden den 31. december 1999 tager Kommissionen bestemmelserne i denne artikel, og navnlig stk. 1, litra c), og stk. 2, op til fornyet behandling og fremsætter relevante forslag med henblik på en eventuel revision.

Artikel 6a

 1. I denne artikel forstås ved »udplantningsplanter« hele planter til plantning med henblik på produktion af planter.

 2. Den økologiske produktionsmetode indebærer, at når producenterne anvender udplantningsplanter, skal disse være produceret efter bestemmelserne i artikel 6.

 3. Uanset stk. 2 kan udplantningsplanter, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, an vendes i en overgangsperiode, som udløber den 31. december 1997, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. medlemsstatens myndigheder har tilladt anvendelsen, efter at brugeren/brugerne af sådant materiale til medlemsstatens kontrolorgans eller kontrolmyndigheds tilfredshed har godtgjort, at der ikke på Fællesskabets marked kan fås en passende sort af den pågældende art

  2. udplantningsplanterne er siden såningen kun behandlet med produkter, som er opført i bilag II, del A og B

  3. udplantningsplanterne kommer fra en producent, som har accepteret en kontrolordning svarende til ordningen i artikel 9 samt restriktionen i litra b); denne bestemmelse træder i kraft den 1. januar 1996

  4. udplantningsplanterne er efter plantningen dyrket efter bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra a) og b), i en periode på mindst seks uger før høsten

  5. mærkningen på ethvert produkt, som indeholder ingredienser fra sådanne udplantningsplanter, må ikke omfatte den i artikel 10 omhandlede angivelse

  6. med forbehold af en restriktion som følge af proceduren i stk. 4 trækkes enhver tilladelse, som er givet i henhold til dette stykke, tilbage ved knaphedens ophør og udløber senest den 31. december 1997.

  4.
  1. Er der givet en tilladelse som omhandlet i stk. 3, meddeler medlemsstaten straks de øvrigt medlemsstater og Kommissionen følgende oplysninger:

   • dato for tilladelsens udstedelse

   • navnet på den pågældende sort og art

   • de mængder, der er nødvendige, og en begrundelse herfor

   • knaphedens forventede varighed

   • enhver anden oplysning, som Kommissionen eller medlemsstaterne anmoder om.

  2. Hvis det af oplysningerne fra en medlemsstat til Kommissionen og til den medlemsstat, der har givet til ladelsen, fremgår, at der i knaphedsperioden er tilstrækkelige mængder af en passende sort, skal medlemsstaten overveje at trække tilladelsen tilbage eller forkorte dens gyldighedsperiode og underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger senest ti dage efter at have modtaget oplysningerne.

  3. Efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ forelægges sagen for det i artikel 14 omhandlede udvalg til behandling. Efter proceduren i nævnte artikel 14 kan det besluttes, at tilladelsen skal trækkes tilbage eller dens gyldighedsperiode ændres.

Artikel 7

 1. Produkter, der ikke var tilladt på datoen for vedtagelsen af denne forordning med henblik på en anvendelse som anført i artikel 6, stk. 1, litra b), kan optages i bilag II, såfremt følgende betingelser er opfyldt;

  1. hvis produkterne anvendes til bekæmpelse af skadedyr eller sygdomme på planter:

   • de er uundværlige til bekæmpelse af bestemte skadedyr eller sygdomme, for hvilke der ikke findes biologiske, dyrkningsmæssige, fysiske eller planteavlsmæssige alternativer

   • de anvendes på en sådan måde, at de ikke kommer i direkte kontakt med frø, plante og andre vegetabilske produkter; ved behandling af flerårige afgrøder kan der dog finde direkte kontakt sted, men kun uden for de spiselige deles (frugternes) vækstsæson, såfremt anvendelsen af produktet ikke indirekte medfører tilstedeværelse af restkoncentrationer i de spiselige dele, og

   • anvendelsen ikke har en uacceptabel indvirkning på miljøet og ikke er medvirkende årsag til forurening af miljøet

  2. hvis produkterne anvendes til gødskning eller behandling af jorden:

   • de er uundværlige på grund af afgrødens særlige næringsbehov eller jordens behov for en særlig behandling, som ikke kan tilgodeses ved hjælp af de i bilag I omhandlede fremgangsmåder, og

   • anvendelsen ikke har en uacceptabel indvirkning på miljøet og ikke er medvirkende årsag til forurening af miljøet.

  1a. Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for produkter, som inden vedtagelsen af denne forordning var almindelig anvendt efter de principper for økologisk landbrug, som blev fulgt i Fællesskabet.

 2. Om fornødent kan følgende forhold yderligere præciseres i forbindelse med ethvert produkt, der er anført i bilag II:

 3. Ændringer i bilag II vedrørende enten optagelse eller fjernelse af de i stk. 1 omhandlede produkter eller ind sættelse eller ændring af de i stk. 2 omhandlede specifikationer vedtages af Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 14.

 4. Finder en medlemsstat, at et produkt bør optages i bilag II, eller at bilaget bør ændres, drager den omsorg for, at et dossier, der begrunder optagelsen eller ændringen, officielt fremsendes til de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, der forelægger det pågældende dossier for det i artikel 14 omhandlede udvalg.