Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Kontrolordning

Artikel 8

 1. Erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder eller fra et tredjeland indfører produkter som omhandlet i artikel 1 med henblik på deres markedsføring, skal:

  1. give meddelelse om denne aktivitet til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende aktivitet udøves; meddelelsen skal omfatte oplysningerne som anført i bilag IV

  2. lade virksomheden omfatte af den i artikel 9 fastlagte kontrolordning.

 2. Medlemsstaterne udpeger en myndighed eller et organ til at modtage meddelelserne.

  Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal meddeles sådanne supplerende oplysninger, som de finder påkrævede, for at kontrollen af de pågældende erhvervsdrivende kan blive effektiv.

 3. Den kompetente myndighed drager omsorg for, at en ajourført liste med navne og adresser på de erhvervsdrivende, der er omfattet af kontrolordningen, stilles til rådighed for interesserede.

Artikel 9

 1. Medlemsstaterne iværksætter en kontrolordning, der varetages af en eller flere udpegede kontrolmyndigheder og/eller af godkendte private organer, som de erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder eller fra tredjelande importerer produkter som omhandlet i artikel 1 skal underlægges.

 2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at erhvervsdrivende, som overholder denne forordning og betaler deres bidrag til kontrolomkostningerne, har adgang til kontrolordningen.

 3. Kontrolordningen omfatter mindst gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, der er anført i bilag III.

 4. Med henblik på private kontrolorganers gennemførelse af kontrolordningen udpeger medlemsstaterne en myndighed, som det påhviler at godkende og føre tilsyn med disse organer.

 5. Ved godkendelse af et privat kontrolorgan tages følgende i betragtning:

  1. organets standardkontrolplan, der skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kontrolforanstaltninger og forholdsregler, som organet forpligter sig til at pålægge de erhvervsdrivende, som det kontrollerer

  2. de sanktioner, som organet agter at anvende, hvis der konstateres uregelmæssigheder og/eller overtrædelser

  3. tilstrækkelige ressourcer i form af kvalificeret personale og administrativt og teknisk udstyr, erfaring inden for kontrol samt pålidelighed

  4. organets objektivitet i forhold til de erhvervsdrivende, som kontrollen omfatter.

 6. Når et kontrolorgan er godkendt, skal den kompetente myndighed:

  1. sikre, at den kontrol, organet gennemfører, er objektiv

  2. efterprøve kontrollens effektivitet

  3. gøre sig bekendt med de konstaterede uregelmæssigheder og/overtrædelser og de pålagte sanktioner

  4. tilbagekalde godkendelsen af et kontrolorgan, hvis det ikke opfylder de i litra a) og b) omhandlede krav eller ikke længere opfylder betingelserne i stk. 5, eller ikke opfylder kravene i stk. 7, 8, 9 og 11.

  6a. Medlemsstaterne tildeler inden den 1. januar 1996 hvert kontrolorgan eller hver kontrolmyndighed, der er godkendt eller udpeget i overensstemmelse med denne artikel, et kodenummer. De underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom; Kommissionen offentliggør disse kodenumre i den liste, der er omhandlet i sidste afsnit i artikel 15.

 7. Kontrolmyndigheden og de i stk. 1 omhandlede godkendte kontrolorganer:

  1. sikrer, at i det mindste de i bilag III anført kontrolforanstaltninger og forholdsregler iværksættes på de bedrifter, som kontrollen omfatter

  2. må ikke videregive oplysninger og data, som de kommer i besiddelse af under udførelsen af kontrollen, til andre end den ansvarlige for den pågældende bedrift og de kompetente myndigheder.

 8. De godkendte kontrolorganer:

  1. giver den kompetente myndighed adgang til at inspicere deres kontorer og anlæg og giver alle oplysninger og enhver hjælp, som den kompetente myndighed skønner påkrævet for at kunne varetage sine forpligtelser i henhold til denne forordning

  2. fremsender senest 31. januar hvert år til medlemsstatens kompetente myndighed en liste over de erhvervsdrivende, der var undergivet deres kontrol pr. 31. december det foregående år, og forelægger den pågældende myndighed en kortfattet årsrapport.

 9. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1, skal:

  1. hvis der konstateres en uregelmæssighed for så vidt angår anvendelsen af artikel 5 og 6 eller iværksættelsen af de i bilag III anførte foranstaltninger, drage omsorg for, at de i artikel 2 omhandlede angivelser med henvisning til den økologiske produktionsmetode fjernes fra ethvert parti eller enhver produktion, som er berørt af uregelmæssigheden

  2. hvis der konstateres en overtrædelse, som er åbenlys eller har langvarig virkning, forbyde den pågældende erhvervsdrivende at markedsføre produkter forsynet med angivelser, som henviser til den økologiske pro duktionsmetode, for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed.

 10. Der kan efter fremgangsmåden i artikel 14 vedtages:

  1. gennemførelsesbestemmelser for de i stk. 5 anførte krav og de i stk. 6 nævnte foranstaltninger

  2. gennemførelsesbestemmelser for de i stk. 9 nævnte foranstaltninger.

 11. Fra den 1. januar 1998 skal godkendte kontrolorganer med forbehold af stk. 5 og 6 opfylde kravene i EN 45011 af 26. juni 1989.