Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Angivelse af overensstemmelse med kontrolordningen

Artikel 10

 1. Angivelsen og/eller logoet, der viser, at produkterne er omfattet af kontrolordningen, jf. bilag V, må kun anføres i mærkningen af de i artikel 1 nævnte produkter, hvis disse:

  1. opfylder kravene i artikel 5, stk. 1 eller 3

  2. under hele produktions- og tilberedningsprocessen har været undergivet den i artikel 9 omhandlede kontrol ordning

  3. sælges direkte fra producenten eller tilberedningsvirksomheden til den endelige forbruger i lukkede emballa ger eller bringes i handelen som færdigpakkede levnedsmidler; i forbindelse med direkte salg fra producenten eller tilberedningsvirksomheden til den endelige forbruger er det ikke nødvendigt med lukkede emballager, når det af mærkningen klart og tydeligt fremgår, hvilket produkt der er tale om

  4. i mærkningen er forsynet med producentens, tilberedningsvirksomhedens eller sælgers navn og/eller firma navn samt kontrolmyndighedens eller kontrolorganets navn eller kodenummer og de angivelser, der måtte kræves i henhold til forskrifterne for mærkning af levnedsmidler i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

 2. Mærkning eller reklame må ikke indeholde nogen udtalelse, der bibringer køberen den forestilling, at den i bilag V omhandlede angivelse er en garanti for højere smags-, nærings- eller sundhedskvalitet.

 3. Den kontrolmyndighed og de kontrolorganer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal:

  1. hvis der konstateres en uregelmæssighed for så vidt angår anvendelsen af artikel 5 og 6 eller iværksættelsen af de i bilag III anførte foranstaltninger, drage omsorg for, at den i bilag V omhandlede angivelse fjernes fra ethvert parti eller enhver produktion, som er berørt af uregelmæssigheden

  2. hvis der konstateres en overtrædelse, som er åbenlys eller har langvarig virkning, tilbagekalde den pågældende erhvervsdrivendes tilladelse til at anvende den i bilag V omhandlede angivelse for et tidsrum, der skal aftales med medlemsstatens kompetente myndighed.

 4. Nærmere bestemmelser for tilbagekaldelse af den i bilag V omhandlede angivelse efter konstatering af visse overtrædelse af artikel 5, 6 og 7 eller af bilag III, kan fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 14.