Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Indførsel fra tredjelande

Artikel 11

 1. Med forbehold af artikel 5, kan de i artikel 1 omhandlede produkter, som indføres fra et tredjeland, kun markeds føres:

  1. hvis de har oprindelse i et tredjeland, der er anført på en liste, som Kommissionen skal fastlægge i en beslutning vedtaget efter fremgangsmåden i artikel 14, og de kommer fra et område eller en produktionsenhed og er kontrolleret af et kontrolorgan, som i givet fald er nærmere præciseret i beslutningen vedrørende det pågældende tredjeland

  2. hvis tredjelandets myndighed eller kompetente organ har udstedt en kontrolattest, der bevidner, at det i attesten anførte parti:

   • er fremstillet i et produktionssystem, hvor der anvendes regler, som svarer til reglerne i artikel 6, og

   • har været undergivet en kontrolordning, hvis ligestilling ved Fællesskabets kontrolordning er konstateret ved den i stk. 2, litra b), omhandlede undersøgelse.

 2. Ved afgørelsen om, hvorvidt et tredjeland for visse af de i artikel 1 omhandlede produkter på anmodning kan anføres i den i stk. 1, litra a), nævnte liste, tages der navnlig hensyn til følgende:

  1. de garantier, som tredjelandet kan give for, at der i det mindste for den produktion, som er bestemt til Fællesskabet, anvendes regler, der svarer til reglerne i artikel 6

  2. effektiviteten af de trufne kontrolforanstaltninger, der i det mindste for den produktion, som er bestemt til Fællesskabet, skal svare til foranstaltningerne under den i artikel 8 og 9 omhandlede kontrolordning for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i litra a).

  Under hensyntagen til disse forhold kan Kommissionens beslutning indeholde en præcisering af oprindelsesområderne eller -produktionsenhederne eller de organer, hvis kontrol anses for at være ligestillet med Fællesskabets kontrol.

 3. Den i stk. 1, litra b), omhandlede attest skal:

  1. i originaleksemplar ledsage varen frem til den første modtagers bedrift; derefter skal importøren opbevare den, således at den i mindst to år kan stilles til rådighed for kontrolorganet og/eller kontrolmyndigheden

  2. være udformet efter bestemmelser og i overensstemmelse med en model, som fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 14.

 4. Der kan fastsættes detaljerede regler for iværksættelsen af denne artikel efter fremgangsmåden i artikel 14.

 5. Ved behandlingen af en anmodning fra et tredjeland skal Kommissionen kræve, at dette fremlægger alle nødvendige oplysninger; den kan desuden pålægge sagkyndige på Kommissionens vegne at foretage en undersøgelse på stedet af de produktionsregler og kontrolforanstaltninger, der faktisk anvendes af det pågældende tredjeland.

  1. Som undtagelse fra stk. 1 får importører i en medlemsstat af medlemsstatens kompetente myndighed tilladelse til indtil den 31. december 2002 at markedsføre importerede produkter fra et tredjeland, der ikke er opført på den i stk. 1, litra a), omhandlede liste, forudsat at der forelægges importmedlemsstatens kompetente myndighed tilstrækkelige beviser for, at de pågældende produkter er fremstillet under produktionsbetingelser, der svarer til de i artikel 6 omhandlede betingelser, og under kontrolordninger, hvis effektivitet svarer til effektiviteten af de kontrolforanstaltninger, der omhandles i artikel 8 og 9, samt at disse kontrolforanstaltninger faktisk anvendes og anvendes til stadighed.

   Tilladelsen er kun gyldig, så længe det godtgøres, at ovenstående betingelser er opfyldt.

   Den ophører på det tidspunkt det besluttes at optage tredjelandet på den i stk. 1, litra a), omhandlede liste, medmindre den vedrører et produkt, som kommer fra et område, som ikke er nærmere præciseret i den beslut ning, der omhandles i stk. 1, litra a), og tilladelsen ikke blev behandlet i forbindelse med den af tredjelandet fremsendte anmodning. Tredjelandet skal være indforstået med at lade godkendelsesordningen i henhold til dette stykke fortsætte.

  2. Hvis en medlemsstat finder en importørs bevisførelse fyldestgørende, giver den straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om, hvilket tredjeland produkterne indføres fra, og detaljerede oplysninger om produktions- og kontrolordningerne og de garantier, der sikrer, at de faktisk anvendes og anvendes til stadighed.

  3. På en medlemsstats anmodning eller på Kommissionens initiativ forelægges sagen det i artikel 14 omhandlede udvalg til gennemgang. Hvis det efter gennemgangen viser sig, at de indførte produkter ikke er fremstillet under tilsvarende produktionsbetingelser og/eller under tilsvarende produktionsbetingelser og/eller under tilsvarende kontrolordninger, opfordrer Kommissionen den medlemsstat, der har givet tilladelsen, til at trække den tilbage. Om nødvendigt kan det efter fremgangsmåden i artikel 14 besluttes, at de pågældende indførsler skal standses eller kun må fortsættes, hvis bestemte betingelser ændres inden for en given frist.

  4. Den i litra b) omhandlede meddelelse kræves ikke, hvis den vedrører produktions- og kontrolordninger, en anden medlemsstat allerede har givet meddelelse om efter litra b), medmindre der fremkommer betydningsfulde, nye oplysninger, så den i litra c) omhandlede gennemgang og beslutning skal tages op på ny.

   Kommissionen tager inden den 31. juli 1994 bestemmelserne i stk. 1 op til fornyet overvejelse og fore lægger relevante forslag med henblik på en eventuel revision.

 6. Kommissionen kan efter fremgangsmåden i artikel 14 og efter anmodning fra en medlemsstat godkende et tredjelands kontrolorgan, som den pågældende medlemsstat har evalueret på forhånd, og tilføje dette land på den i stk. 1, litra a), omhandlede liste. Kommissionen underretter det pågældende tredjeland herom.