Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Frie varebevægelser inden for fællesskabet

Artikel 12

Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører produktionsmetoden, mærkningen eller angivelsen af denne pro duktionsmetode forbyde eller begrænse markedsføringen af de i artikel 1 omhandlede produkter, når disse er i over ensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.