Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Administrative bestemmelser og iværksættelse

Artikel 13

Efter fremgangsmåden i artikel 14 kan der vedtages:

Artikel 14

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, forelægger Kommissionens repræsentant udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer af gørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet for forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen af gørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 15

Medlemsstaterne underretter årligt inden den 1. juli Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet i det fore gående år med henblik på gennemførelsen af denne forordning, og de fremsender navnlig:

Desuden meddeler medlemsstaterne årligt inden den 31. marts Kommissionen listen over de kontrolorganer, der var godkendt pr. 31. december det foregående år, med oplysning om disses retlige status og funktionelle opbygning, deres standardkontrolplaner, sanktionssystemer og i givet fald deres mærke.

Kommissionen drager omsorg for, at de lister over godkendte organer, som den har modtaget underretning om inden den i stk. 2 anførte dato, offentliggøres i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende hvert år.

Artikel 16

  1. Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

  2. Inden for en frist på ni måneder fra denne forordnings ikrafttræden iværksætter medlemsstaterne artikel 8 og 9.

  3. Artikel 5, artikel 8, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, anvendes fra den 1. januar 1993.

    Efter fremgangsmåden i artikel 14 kan fristen for anvendelsen af artikel 11, stk. 1, udskydes i et bestemt tidsrum, hvad angår indførsel fra et tredjeland, hvis behandlingen af spørgsmålet, efter anmodning fra et tredjeland, ikke er så langt fremme, at der kan træffes afgørelse om dette tredjelands optagelse på den i artikel 11, stk. 1, litra a), omhandlede liste inden udløbet af den i første afsnit fastsatte frist.

    Med hensyn til overholdelsen af den omlægningsperiode, der er omhandlet i bilag I, nr. 1, medregnes den periode, der ligger forud for denne forordnings ikrafttræden, for så vidt som den erhvervsdrivende på fyldestgørende måde kan påvise over for kontrolorganet, at han i den pågældende periode har fremstillet produkter efter gældende nationale forskrifter eller, hvor sådanne ikke findes, efter anerkendte internationale normer for økologisk fremstilling.

  4. Inden for en frist på tolv måneder fra denne forordnings ikrafttræden kan medlemsstaterne uanset artikel 6, stk. 1, tillade, at der på deres område anvendes produkter, som indeholder stoffer, der ikke er nævnt i bilag II, og for hvilke de mener, at de i artikel 7, stk. 1, anførte betingelser er opfyldt.

  5. Inden for en frist, der udløber tolv måneder efter fastlæggelsen af bilag VI i overensstemmelse med artikel 5, stk. 7, kan medlemsstaterne fortsat i overensstemmelse med deres nationale forskrifter tillade, at der anvendes stoffer, som ikke er anført i nævnte bilag VI.

  6. Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de stoffer, der er tilladt i medfør af stk. 4 og 5.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 1991.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand