Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Sammenskrevet udgave af

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91

af 24. juni 1991

om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler,

senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 418/96/EF af 7. marts 1996

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

og

ud fra følgende betragtninger:

Der er en stigende efterspørgsel fra forbrugerne efter økologisk fremstillede landbrugsprodukter og levnedsmidler; dette betyder således et nyt marked for landbrugsprodukter;

disse produkter sælges på markedet til en højere pris, mens produktionsmetoden indebærer, at jorden udnyttes mindre intensivt; produktionsmetoden kan derfor spille en rolle ved omlægningen af den fælles landbrugspolitik hvad angår opnåelse af en bedre ligevægt mellem udbud og efterspørgsel i forbindelse med landbrugsprodukter samt hvad angår miljøbeskyttelse og landskabsbevarelse;

som følge af den stigende efterspørgsel markedsføres der landbrugsprodukter og levnedsmidler, som er forsynet med angivelser, der oplyser køberen om eller bibringer vedkommende den forestilling, at de er fremstillet ved en økologisk metode eller uden anvendelse af syntetiske kemiske produkter; flere medlemsstater har allerede indført retsforskrifter og kontrolforanstaltninger for anvendelsen af sådanne angivelser;

en EU-forskriftsramme for produktion, mærkning og kontrol vil gøre det muligt at beskytte økologisk landbrug, for så vidt denne ramme sikrer vilkårene for loyal konkurrence mellem producenterne af produkter, der er forsynet med sådanne angivelser, hindrer anonymitet på markedet for økologiske produkter ved at sikre gennemsigtighed på alle stadier af produktion og forarbejdning og medfører, at forbrugerne får større tillid til disse produkter;

den økologiske produktionsmetode er en speciel produktionsmetode på bedriftsniveau; derfor bør det for mærkningen af forarbejdede produkter bestemmes, at de angivelser som henviser til den økologiske produktionsmetode, knyttes til angivelserne vedrørende de ingredienser, som er tilvejebragt ved denne metode;

for gennemførelsen af de planlagte bestemmelser bør der fastsættes smidige fremgangsmåder, der gør det muligt at tilpasse, supplere eller præcisere visse tekniske enkeltheder eller visse foranstaltninger, således at der kan tages hensyn til indvundne erfaringer; denne forordning må inden for en passende frist suppleres med tilsvarende bestemmelser for den animalske produktion;

af hensyn til producenterne og køberne af produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, bør der foretages fastsættelse af de principper, der i det mindste skal være overholdt, for at et produkt kan frembydes med de pågældende angivelser;

den økologiske produktionsmetode indebærer væsentlige begrænsninger med hensyn til anvendelsen af gødningsstoffer og pesticider, som kan have en skadelig indvirkning på miljøet eller medføre restkoncentrationer i landbrugspro dukterne; i denne forbindelse bør den praksis, der er accepteret i Fællesskabet på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning respekteres i henhold til den gældende kodeks for praksis i Fællesskabet på dette tidspunkt; desuden bør der i fremtiden udarbejdes principper for godkendelse af produkter der må anvendes i denne type landbrug;

økologisk landbrug indebærer endvidere anvendelse af varierede dyrkningsmetoder samt begrænset tilførsel af gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler af ikke-kemisk art og tungt opløselige; disse dyrkningsmetoder bør præci seres, og betingelserne for anvendelse af visse produkter, der er af syntetisk ikke-kemisk art, bør fastsættes;

ved de foreskrevne fremgangsmåder kan der om fornødent i bilag I indsættes mere specifikke bestemmelser for at undgå, at der i produkter, som er frembragt ved denne produktionsmetode, forekommer visse restkoncentrationer af syntetiske stoffer, som hidrører fra andre kilder end landbruget (miljøforurening);

kontrollen med overholdelse af produktionsreglerne kræver i princippet kontrol i alle produktions- og afsætningsled;

alle erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, importerer eller markedsfører produkter, som er forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, bør være undergivet en ordning med regelmæssig kontrol, som svarer til Fællesskabets minimumskrav og gennemføres af dertil udpegede kontrolinstanser og/eller af godkendte organer under tilsyn; en EU-kontrolangivelse bør kunne anføres i mærkningen af de produkter, der er undergivet den pågældende kontrolordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:


(1) EFT nr. C 4 af 9.1. 1990, s. 4, og EFT C 101 af 18.4.1991, s. 13.
(2) EFT nr. C 106 af 22.4.1991, s. 27
(3) EFT nr. C 182 af 23.7.1990, s. 12.