Opdateret april 1996 BILAG II ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt


DEL A. PRODUKTER, DER UNDTAGELSESVIS MÅ ANVENDES TIL JORDBEHANDLING
GØDSKNING IFØLGE BESTEMMELSERNE I BILAG I, PUNKT 2.Betegnelse
Beskrivelse, krav til sammensætning
og anvendelsesbetingelser
Produkter, der er sammensat af eller kun indeholder de nedenfor anførte stoffer:
 • fast husdyrgødning
 • Produkt fremstillet ved blanding af husdyrgødning og vegetabilsk materiale (strøelse).

  Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.

  Angivelse af dyreart.

  Kun fra ekstensivt husdyrbrug, jf. artikel 6, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3669/93 (2).
 • tørret fast husdyrgødning, herunder tørret fjerkrægødning
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.
  Angivelse af dyreart.
  Kun fra ekstensivt husdyrbrug, jf. artikel 6, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2328/91
 • kompost af husdyrgødning, herunder fjerkræ- gødning, og komposteret fast husdyrgødning
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.

  Angivelse af dyreart.

  Ikke fra jordløst husdyrbrug.
 • flydende husdyrgødning (gylle, ajle, ....)
 • Anvendes efter kontrolleret gæring og/eller passende opblanding.

  Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.

  Angivelse af dyreart.

  Ikke fra jordløst husdyrbrug.
 • tørv
 • Må kun anvendes i forbindelse med havebrug (gart nerier, blomster- og trædyrkning, planteskoler).
 • kompost fra svampedyrkning
 • Det oprindelige vækstmedium må kun være fremstillet af produkter fra denne liste.
 • ekskrementer fra orme (ormekompost) og fra insekter
 • guano
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.
 • komposteret blanding af vegetabilsk materiale
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.
 • følgende produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse:

 • blodmel
 • hovmel
 • hornmel
 • benmel eller aflimet benmel
 • benkul
 • fiskemel
 • kødmel
 • fjermel
 • uld
 • stykker af kaninskind
 • hår, børster osv.
 • mælkeprodukter
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.
 • organiske produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødskning (f.eks. mel af olie kager/-skrå, kakaoskaller, maltspirer, ...)
 • alger og algeprodukter
 • Udelukkende fremkommet ved:
  i)fysisk behandling, herunder tørring, frysning og formaling

  ii)ekstraktion med vand eller sure og/eller basiske vandige opløsninger

  iii)gæring.

 • savsmuld og træflis
 • Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning.


 • komposteret bark
 • Træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning.
 • træaske
 • Fra træ, der ikke er kemisk behandlet efter fældning.
 • blødt råfosfat
 • Produkt defineret i Rådets direktiv 76/116/EØF (3), ændret ved Rådets direktiv 89/284/EØF (4)
  Cadmiumindhold på højst 90 mg/kg P2O5.


 • aluminiumcalciumfosfat
 • Produkt defineret i Rådets direktiv 76/116/EØF, æn dret ved Rådets direktiv 89/284/EØF.

  Cadmiumindhold på højst 90 mg/kg P2O5.

  Må kun anvendes på basisk jord (ph>7,5).

 • Thomasslagger
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyn- digheden.
 • kaliumråsalt /f.eks.. kainit, sylvinit,...)
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.
 • kaliumsulfat med magnesiumsalt
 • Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.
  Derivat af kaliumråsalt.
 • vinasse og vinasseekstrakt
 • Undtagen vinasse fra salmiakproduktion.


 • naturligt forekommende calciumcarbonat (f.eks. kridt, mergel, pulveriseret kalksten, algekalk, fosfatholdigt kridt, ...)

 • naturligt forekommende calciumcarbonat og magnesiumcarbonat (f.eks. dolomitkalk, pulveriseret magnesiumholdigt kalksten, ....)


 • magnesiumsulfat (f.eks. kiserit)
 • Kun naturligt forekommende.

  Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyn digheden.
 • calciumkloridopløsning
 • Behandling af blade på æbletræer efter påvist cal ciummangel.

  Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyn digheden.

 • calciumsulfat (gips)
 • Produkt defineret i direktiv 76/116/EØF, ændret ved direktiv 89/284/EØF.

  Kun naturligt forekommende.
 • frit svovl
 • Produkt defineret i direktiv 76/116/EØF, ændret ved direktiv 89/284/EØF.

  Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyn digheden.
 • mikronæringsstoffer
 • Stoffer anført i direktiv 89/530/EØF (5)

  Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyn digheden.
 • natrium klorid
 • Kun stensalt
  Behov anerkendt af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.
 • Stenmel

 • (1)
  EFT nr. 218 6. 8. 1991, s. 1.
  (2) EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26.
  (3) EFT nr. L 24 af 30. 1.1976, s. 21.
  (4) EFT nr. L 111 af 22. 4.1989, s. 34.
  (5) EFT nr. L 281 af 30. 9.1989, s. 116.
  ............................................................................................. ..........................
  DEL B. PRODUKTER TIL BEKÆMPELSE AF SKADEGØRERE OG SYGDOMME

  Betegnelse
  Beskrivelse, krav til sammensætning
  og anvendelsesbetingelser
  Præparater på basis af pyrethriner udvundet af Chry santhemum cinerariaefolium, eventuelt indeholdende en synergist

  Præparater af Derris elliptica

  Præparater af Kvassia amara

  Præparater af Ryania speciosa

  Propolis

  Diatoméjord

  Stenmel

  Præparater på basis af methaldehyd, med et middel, der afviser højerestående dyrearter, og anbragt i en fælde

  Svovl

  Bordeauxvæske

  Kobbersodavæske

  Natriumsilicat

  Natriumbicarbonat

  Kaliumsæbe (brun sæbe)

  Feromon-præparater

  Bacillus thurigiensis-præparater

  Granulosevirus-præparater

  Vegetabilske og animalske olier

  Paraffinolie  DEL C. ANDRE PRODUKTER  ___________