Opdateret april 1996 BILAG IV ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt


OPLYSNINGER INDEHOLDT I MEDDELELSEN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 1, LITRA a)  1. Den erhvervsdrivendes navn og adresse

  2. beliggenheden af de steder og i givet fald af de parceller (ifølge matriklen), hvor de pågældende former for virksomhed udøves

  3. arten af de pågældende former for virksomhed og af produkterne

  4. den erhvervsdrivendes tilsagn om at gennemføre de pågældende former for virksomhed i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 7 og/eller 11

  5. hvis det drejer sig om en landbrugsbedrift, den dato, på hvilken producenten for de pågældende parceller er ophørt med at bruge produkter, hvis anvendelse ikke er forenelig med artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 7

  6. navnet på det godkendte organ, som den erhvervsdrivende har anmodet om at kontrollere bedriften, når kontrolordningen er blevet iværksat i den pågældende medlemsstat ved godkendelse af sådanne organer.