Opdateret august 1996 Rådets Fordning (EØF) Nr. 2092/91
Sammenskrevet version
ØkoWeb DK
Regel-menu

Dette dokument er en sammenskrivning og er ikke retligt bindende.
IndledningForudsætninger og bekendtgørelse
Artikel 1-3Anvendelseskområde
Artikel 4Definitioner
Artikel 5Mærkning
Artikel 6, 6a og 7Produktionsregler
Artikel 8 og 9Kontrolordning
Artikel 10Angivelse i forbindelse med Kontrolordningen
Artikel 10aGenerelle håndhævelsesforanstaltninger
Artikel 11Indførsel fra tredjelande
Artikel 12Frie varebevægelser inden for fællesskabet
Artikel 11, 14, 15 og 16Administrative bestemmelser og iværksættelse

Bilag 1Principper for økologisk produktion på bedrifterne
Bilag 2Del A. Produkter, der undtagelsesvis må anvendes til jordbehandling, gødskning ifølge bestemmelserne bilag I, punkt 2
Del B. Produkter til bekæmpelse af skadegørere og sygdomme
Del C. Andre produkter
Bilag 3Minimumsbetingelser for kontrolforanstaltninger for forholdsregler under kontrolordningen som omhandlet i artikel 8 og 9
Bilag 4Oplysninger indeholdt i meddelelsen som omhandlet i artikel 8, stk. 1 litra a)
Bilag 5Angivelse af produkternes overensstemmelse med kontrolordningen
Bilag 6Indledning
Generelle principper
Del A Ingredienser, der ikke er af landbrugsoprindelse
Del B Teknologiske hjælpemidler og andre produkter, som må anvendes ved forarbejdning af økologsik fremstillede ingredienser af landbrugsoprindelse.
Del C Ingredienser af landbrugsoprindelse, som ikke er økologisk fremstillet