Opdateret april 1996 BILAG I ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt


PRINCIPPER FOR ØKOLOGISK PRODUKTION PÅ BEDRIFTERNEPlanter og andre vegetabilske produkter


 1. Principperne som anført i dette bilag skal normalt have været anvendt på parcellerne i en omlægningsperiode på mindst to år inden udsåningen eller, i tilfælde af flerårige kulturer bortset fra enge, på mindst tre år inden første høst af de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a). Kontrolorganet kan med samtykke fra den kompetente myndighed beslutte, at denne periode i visse tilfælde forlænges eller forkortes under hensyn til parcellernes tidligere udnyttelse.

  Den enkelte medlemsstat har navnlig mulighed for at reducere omlægningsperioden til det absolutte minimum, hvis parcellerne er blevet behandlet med et produkt, der ikke omfattes af bilag II.B, som led i en foranstaltning til bekæmpelse af sygdom eller skadegørere, som medlemsstatens kompetente myndighed har gjort obligatorisk over for en bestemt kultur på sit område eller dele heraf.

  Følgende betingelser skal alle være opfyldt, hvis omlægningsperioden forkortes: 2. Jordbundens frugtbarhed og den biologiske aktivitet i jorden skal, i tilfælde, hvor det forekommer hen sigtsmæssigt, opretholdes eller øges:

  1. ved dyrkning af bælgplanter, grøngødning eller planter med dybt rodnet efter en hensigtsmæssig flerårig sædskifteplan.

  2. ved nedmuldning af organisk eller uorganisk kompostmateriale, som er produceret af bedrifter, der drives efter bestemmelserne i denne forordning. Indtil der vedtages fælles tekniske regler for biologisk animalsk produktion, kan biprodukter fra opdræt, såsom staldgødning, anvendes, hvis de kommer fra husdyrbrug, der overholder de gældende nationale forskrifter, eller, hvis sådanne ikke findes, internationalt anerkendt praksis for så vidt angår økologisk animalsk produktion.

  Andre supplerende tilskud af organiske eller uorganiske gødningsstoffer, der er nævnt i bilag II, kan kun anvendes, for så vidt en passende næring af de planter, der indgår i sædskifteplanen, eller jordens gødskning ikke udelukkende kan sikres ved de fremgangsmåder, der er anført i første afsnit, litra a) og b).

  Med henblik på aktivering af kompost kan der anvendes egnede præparater på basis af mikroorganismer eller planter.

  Såkaldt biodynamiske præparater af stenmel, staldgødning eller fremstillet på basis af planter kan også anvendes til de i dette punkt omhandlede formål.


 3. Skadegørere, plantesygdomme og ukrudt bekæmpes ved at samordne følgende foranstaltninger:


  De stoffer og midler, der er anført i bilag II, må kun anvendes i tilfælde af akut fare for afgrøden.


 4. Indsamling af spiselige planter og plantedele, der vokser vildt i naturområder, skove og landbrugsområder, betragtes som en økologisk produktionsmetode, under forudsætning af

  1. at disse arealer i tre år inden indsamlingen ikke er blevet behandlet med andre produkter end dem, der er anført i bilag II

  2. at indsamlingen ikke har nogen destabiliserende virkning på de naturlige levesteder for arterne i ind samlingsområdet eller på bevarelsen af disse arter


Dyr og animalske produkter

Indtil det i artikel 1, stk. 2, omhandlede forslag er vedtaget og med henblik på tilberedningen af de i artikel 5, stk. 3, litra a), omhandlede ingredienser, skal dyr opdrættes efter de gældende nationale forskrifter eller, hvis sådanne ikke findes, internationalt anerkendt praksis for så vidt angår økologisk animalsk produktion...................