Opdateret april 1996 BILAG III ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt


MINIMUMSBETINGELSER FOR KONTROLFORANSTALTNINGER OG FORHOLDSREGLER UNDER KONTROLORDNINGEN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8 OG 9


 1. Planter og vegetabilske produkter fra landbrugsproduktion eller indsamling.

  1. Produktionen skal ske på en enhed, hvis parceller, produktionssteder og opbevaringssteder er klart adskilt fra enhver anden enhed, som ikke producerer i henhold til produktionsreglerne i denne forordning; forarbejdnings- og/eller emballeringslokaler kan udgøre en del af den pågældende enhed, når der på denne kun sker forarbejdning og/eller emballering af enhedens egen landbrugsproduktion.

  2. Når kontrolordningen iværksættes, skal producenten, også hvis hans aktivitet udelukkende består i indsamling af vilde planter, sammen med kontrolorganet :

   • udarbejde en fuldstændig beskrivelse af enheden med angivelse af opbevarings- og produktionsstederne, parcellerne og/eller indsamlingsområderne og, i givet fald, de steder, hvor visse former for forarbejdning og/eller emballering finder sted;

   • fastlægge alle de konkrete foranstaltninger, producenten skal træffe for sin enhed for at sikre, at be stemmelserne i denne forordning overholdes;

   • og, hvis det drejer sig om indsamling af vilde planter, fastlægge, hvilke garantier producenten eller, hvis det er relevant, tredjemand kan give for overholdelse af bestemmelserne i bilag I, punkt 4.

   Denne beskrivelse og de pågældende foranstaltninger anføres i en inspektionsrapport, der medunderskrives af den pågældende producent.

   Desuden skal rapporten indeholde:

   • oplysning om den dato, på hvilken der på de pågældende parceller og/eller indsamlingsområder senest er brugt produkter, hvis anvendelse ikke er forenelig med artikel 6, stk. 1, litra b)

   • et tilsagn fra producenten om at gennemføre de pågældende former for virksomhed i overensstemmelse med artikel 5 og 6, og om, i tilfælde af overtrædelse af reglerne, at acceptere anvendelse af de i artikel 9, stk. 9, og i givet fald artikel 10, stk. 3, nævnte foranstaltninger.

  3. Hvert år inden den af kontrolorganet angivne dato skal producenten give dette organ meddelelse om sit program for produktion af vegetabilske produkter, som skal være detaljeret på parcelniveau.

  4. Der skal føres regnskab i form af bøger og/eller andet dokumentationsmateriale, således at kontrolorganet kan konstatere oprindelsen, arten og mængderne af alle de råvarer, der er købt, samt disse råvarers anvendelse; desuden skal der føres regnskab i form af bøger eller andet dokumentationsmateriale over arten, mængderne og modtagerne af alle de solgte landbrugsprodukter. Mængderne opføres samlet pr. dag, når der er tale om direkte salg til den endelige forbruger.

   Hvis enheden selv forarbejder sine landbrugsprodukter, skal de oplysninger, der omhandles i del B, punkt 2, tredje led, i dette bilag, fremgå af bogholderiet.

  5. Det er på enheden forbudt at opbevare andre råvarer end dem, hvis anvendelse er forenelig med be stemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 7.

  6. Ud over uanmeldt inspektion skal kontrolorganet mindst en gang årligt foretage en fuldstændig fysisk kontrol af enheden. Der kan udtages prøver med henblik på undersøgelse af den eventuelle tilstedeværelse af produkter, som ikke er tilladte i henhold til denne forordning. En sådan prøve skal dog udtages, når der er mistanke om, at et ikke tilladt produkt er anvendt. En inspektionsrapport, der medunderskrives af den ansvarlige for den kontrollerende enhed, udarbejdes efter hvert besøg.

  7. Producenten giver kontrolorganet adgang til oplagrings- og produktionsstederne og parcellerne med henblik på inspektion, samt til bogholderiet og den dertil hørende dokumentation. Han giver kontrolorganet alle oplysninger, der anses for nødvendige for inspektionen.

   1. Produkter som omhandlet i artikel 1 må kun transporteres til andre enheder, herunder engros- og detailvirksomheder, i emballager og containere, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud, og som er forsynet med en mærkning, der foruden eventuelle andre angivelser, som er fastsat ved retsforskrifter, omfatter :

    1. navn og adresse på den, der er ansvarlig for produktets produktion eller tilberedning, eller, hvis der er anført en anden sælger, en erklæring, som giver den modtagende enhed og kontrolorganet mulighed for klart at fastslå, hvem der er ansvarlig for produktets produktion

    2. produktets navn samt henvisning til den økologiske produktionsmetode i henhold til de relevante bestemmelser i artikel 5.

   2. Det er imidlertid ikke nødvendigt at lukke emballager eller containere :

    1. hvis de transporteres mellem en producent og en anden erhvervsdrivende, der begge er underlagt den kontrolordning, der omhandles i artikel 9, og

    2. hvis der med produkterne følger et dokument, som indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til foregående afsnit.

  8. Når en erhvervsdrivende driver flere produktionsenheder i samme område, er de enheder i området, som fremstiller planter eller andre vegetabilske produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1, samt opbevaringsstederne for råvarer (gødningsstoffer, plantebeskyttelsesmidler og frø) ligeledes underkastet ordningen med regelmæssig kontrol, for så vidt angår punkt 2, første afsnit, og punkt 3 og 4. I disse enheder må der ikke fremstilles vegetabilske produkter af samme sort som de produkter, der produceres i den i punkt 1 omhandlede enhed.

   Dog kan producenter fravige den i første afsnit, sidste punktum, omhandlede regel :

   1. i forbindelse med fremstilling af produkter fra flerårige kulturer (trækulturer, vin og humle), forudsat at følgende betingelser er opfyldt :

    1. produktionen skal foregå inden for rammerne af en omlægningsplan, som producenten officielt forpligter sig til at følge, ifølge hvilken omlægningen af den sidste del af pågældende arealer til økologisk landbrug skal være påbegyndt i løbet af den kortest mulige periode, der højst må være på 5 år

    2. der skal være truffet relevante foranstaltninger for at sikre, at produkterne fra hver af de berørte enheder hele tiden holdes adskilt

    3. kontrolorganet eller -myndigheden skal mindst 48 timer før hver høst af et af de berørte produkter underrettes herom

    4. umiddelbart efter høstens afslutning skal producenten underrette kontrolorganet eller -myndigheden om den nøjagtige størrelse af høsten på de berørte enheder og om særlige kendetegn, der gør det muligt at identificere produktionen (fx kvalitet, farve, gennemsnitsvægt osv.); producenten skal desuden bekræfte, at foranstaltningerne til sikring af en adskillelse af produkterne er blevet gennemført

    5. omlægningsplanen og foranstaltningerne, jf. punkt 1 og 2, skal være godkendt af kontrolorganet eller - myndigheden; denne godkendelse skal bekræftes hvert år efter omlægningsplanens ikrafttræden

   2. i forbindelse med arealer til landbrugsforskning udvalgt af medlemsstaternes myndigheder, og forudsat at betingelserne i litra a), punkt 2, 3, 4, og den relevante del af punkt 5 er opfyldt

   3. i forbindelse med produktion af frø og planteformeringsmateriale, forudsat at betingelserne i litra a), punkt 2, 3, 4, og den relevante del af punkt 5 er opfyldt.

 2. Forarbejdnings- og emballeringsenheder for vegetabilske produkter og levnedsmidler, som hovedsagelig indeholder vegetabilske produkter

  1. Når kontrolordningen iværksættes, skal den erhvervsdrivende og kontrolorganet:

   • udarbejde en fuldstændig beskrivelse af enheden med angivelse af de anlæg, som anvendes til forarbejdning, emballering og opbevaring af landbrugsprodukterne før og efter sådanne former for virksomhed

   • fastlægge alle de konkrete foranstaltninger, der skal træffes for enheden for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

   Denne beskrivelse og de pågældende foranstaltninger anføres i en inspektionsrapport der medunderskrives af den ansvarlige for den pågældende enhed.

   Desuden skal rapporten indeholde et tilsagn fra den erhvervsdrivende om at gennemføre de pågældende former for virksomhed således, at bestemmelserne i artikel 5 overholdes, og om, i tilfælde af overtrædelse af reglerne, at acceptere anvendelse af de i artikel 9, stk. 9, og i givet fald artikel 10, stk. 3, nævnte foranstaltninger.

  2. Der skal føres bogholderi, således at kontrolorganet kan konstatere:

   • oprindelsen, arten og mængderne af de i artikel 1 omhandlede landbrugsprodukter, som enheden har fået leveret

   • arten, mængderne og modtagerne af de i artikel 1 omhandlede produkter, der har forladt enheden

   • enhver anden oplysning, såsom oprindelse, art og mængde af ingredienser, tilsætningsstoffer og fabrikationsmidler, som virksomheden har fået leveret, samt sammensætningen af de forarbejdede produkter, som kontrolorganet kræver for en hensigtsmæssig kontrol af de udførte former for virksomhed.

  3. Hvis der i enheden også forarbejdes, emballeres eller opbevares produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1, gælder følgende:

   • enheden skal råde over særskilte steder til opbevaring af de i artikel 1 omhandlede produkter før og efter nævnte former for virksomhed

   • de nævnte former for virksomhed skal udføres som en fuldstændig serie på et andet sted eller et andet tidspunkt end tilsvarende former for virksomhed i forbindelse med produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1

   • hvis de nævnte former for virksomhed ikke udføres jævnligt, skal kontrolorganet på forhånd og inden for en frist, der aftales med dette, underrettes om disse   • enhver foranstaltning skal træffes for at sikre, at partierne kan identificeres, og for at undgå sammenblanding med produkter, som ikke er fremstillet i overensstemmelse med de i denne forordning anførte produktionsregler.
  4. Ud over uanmeldt inspektion skal kontrolorganet mindst én gang årligt foretage en fysisk kontrol af enheden. Der kan udtages prøver med henblik på undersøgelse af den eventuelle tilstedeværelse af produkter, som ikke er tilladte i henhold til denne forordning. En sådan prøve skal dog udtages, når der er mistanke om, at et ikke tilladt produkt er anvendt. En inspektionsrapport, der medunderskrives af den ansvarlige for den kontrollerede enhed, udarbejdes efter hvert besøg.

  5. Den erhvervsdrivende giver kontrolorganet adgang til enheden med henblik på inspektion og til bogholderiet og den dertil hørende dokumentation. Han giver kontrolorganet enhver oplysning, der er nødvendig for inspektionen.

  6. Produkter som omhandlet i artikel 1 kan kun transporteres til andre enheder, herunder engros- og detailvirksomheder, i emballager eller containere, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud, og som er forsynet med en mærkning, der foruden eventuelle andre angivelser, som er fastsat ved retsforskrifter, omfatter:

   1. navn og adresse på den, der er ansvarlig for produktets produktion eller tilberedning, eller, hvis der er anført en anden sælger, en erklæring, som giver den modtagende enhed og kontrolorganet mulighed for klart at fastslå, hvem der er ansvarlig for produktets tilberedning

   2. produktets navn samt henvisning til den økologiske produktionsmetode i henhold til de relevante bestemmelser i artikel 5.

   Ved modtagelsen af et produkt, som omhandlet i artikel 1, skal den erhvervsdrivende kontrollere lukningen af emballagen eller containeren i de tilfælde, hvor det er påbudt, samt tilstedeværelsen af de angivelser, der er omhandlet i første afsnit, i del A, punkt 8.1., eller del C, punkt 8. Resultatet af denne kontrol skal udtrykkeligt angives i det i del B, punkt 2, nævnte bogholderi. Hvis der under kontrollen opstår tvivl om, hvorvidt det pågældende produkt stammer fra en erhvervsdrivende, der er underlagt den i artikel 9 omhandlede kontrolordning, må det først forarbejdes eller emballeres, når denne tvivl er fjernet, medmindre det markedsføres uden nogen angivelse, der henviser til den økologiske produktionsmetode.

 3. Importører af vegetabilske produkter og levnedsmidler, der hovedsageligt indeholder vegetabilske produkter, og som stammer fra tredjelande

  1. Når kontrolordningen iværksættes, skal importøren og kontrolorganet :

   • udarbejde en fuldstændig beskrivelse af importørens erhvervslokaler og af hans importaktiviteter, idet det så vidt muligt angives, hvor produkterne indføres til Fællesskabet, og hvilke andre anlæg importøren vil anvende til opbevaring af de indførte produkter

   • fastlægge alle de konkrete foranstaltninger, importøren skal træffe for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

   Denne beskrivelse og de pågældende foranstaltninger anføres i en inspektionsrapport, der medunderskrives af importøren.

   Desuden skal rapporten indeholde et tilsagn fra importøren om

   • at gennemføre de pågældende importforretninger således, at bestemmelserne i artikel 11 overholdes, og om, i tilfælde af overtrædelse af reglerne, at acceptere anvendelse af de i artikel 9, stk. 9, nævnte foranstaltninger

   • at sikre, at alle opbevaringsanlæg, som importøren vil anvende, frit kan kontrolleres af kontrolorganet, eller hvis disse anlæg ligger i en anden medlemsstat eller et andet område, af et kontrolorgan, der er godkendt til at føre kontrol i denne medlemsstat eller region.

  2. Der skal føres bogholderi, således at kontrolorganet for hvert parti af de i artikel 1 omhandlede produkter, der indføres fra et tredjeland, kan konstatere :

   • oprindelsen, arten og mængden af det pågældende parti samt, på kontrolorganets anmodning, de nærmere enkeltheder vedrørende transporten fra eksportøren i tredjelandet til importørens erhvervslokaler eller opbevaringsanlæg

   • arten, mængderne og modtagerne af det pågældende parti samt, på kontrolorganets anmodning, de nærmere enkeltheder vedrørende transporten fra importørens erhvervslokaler eller opbevaringsanlæg til modtagerne.

  3. importøren skal underrette kontrolorganet om alle sendinger, der indføres til Fællesskabet, og give alle oplysninger, som dette organ eller denne myndighed måtte kræve, f.eks. kopi af kontrolattesten for indførsel af økologisk fremstillede produkter. Hvis de pågældende produkter omsættes i en anden medlemsstat eller et andet område end den stat eller det område, hvor kontrolorganet er godkendt til at foretage kontrol, kan dette organ sende oplysningerne til et organ, der er godkendt til at foretage kontrol i den pågældende medlemsstat eller det pågældende område, således at sidstnævnte kan gennemføre stikprøvekontrol af den indførte sending.

  4. Hvis indførte produkter, som omhandlet i artikel 1, opbevares i opbevaringsanlæg, hvor også andre landbrugsprodukter eller levnedsmidler forarbejdes, emballeres eller opbevares :

   • skal produkterne, som omhandlet i artikel 1, holdes adskilt fra de øvrige landbrugsprodukter og/eller levnedsmidler

   • skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at partierne kan identificeres, og undgå sammenblanding med produkter, der ikke er fremstillet efter de i denne forordning anførte produktions regler.

  5. Ud over uanmeldt inspektion skal kontrolorganet mindst én gang årligt foretage en fuldstændig fysisk kontrol af importørens erhvervslokaler og, hvis det er relevant, at et udsnit af de øvrige opbevaringsanlæg, som importøren benytter.

   Kontrolorganet kontrollerer det i del C, punkt 2, nævnte bogholderi og de attester, der omhandles i artikel 11, stk. 1, litra b), og samme artikels stk. 3. Der kan udtages prøver med henblik på undersøgelse af eventuel forekomst af stoffer, som ikke er tilladt i henhold til denne forordning. En sådan prøve skal dog udtages, når der er mistanke om, at et ikke tilladt stof er anvendt. En inspektionsrapport, der medunderskrives af den ansvarlige for den kontrollerede enhed, udarbejdes efter hvert besøg.

  6. Importøren skal give kontrolorganet adgang til sine erhvervslokaler med henblik på inspektion og til bogholderiet samt relevant dokumentation, specielt eventuelle importlicenser. Han skal give kontrolorganet enhver oplysning, der er nødvendig for inspektionen.

  7. Produkter som omhandlet i artikel 1 indføres fra et tredjeland i emballager eller containere, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud, og som er forsynet med en eksportøridentifikation og de nødvendige mærker og numre til at fastslå overensstemmelse mellem partiet og kontrolattesten.

   Ved modtagelsen af et produkt, som omhandlet i artikel 1 og indført fra et tredjeland, skal den erhvervsdrivende kontrollere, at emballagen eller containeren er lukket på rette måde, og at partiet er det samme som det, der er angivet i den i artikel 11, stk. 1, litra b), omhandlede kontrolattest eller en lignende attest, hvis en sådan kræves af myndighederne som led i ordninger indført i medfør af artikel 11, stk. 6. Resultatet af denne kontrol skal udtrykkeligt angives i det i del C, punkt 2, nævnte bogholderi. Hvis der under kontrollen opstår tvivl om, hvorvidt det pågældende produkt stammer fra et tredjeland eller en eksportør i et tredjeland, som ikke er godkendt efter fremgangsmåden i artikel 11, må det først markedsføres, forarbejdes eller emballeres, når denne tvivl er fjernet, medmindre det markedsføres uden nogen angivelse, der henviser til den økologiske produktionsmetode.

  8. Produkter som omhandlet i artikel 1 må kun transporteres til andre enheder, herunder engros- og detailvirksomheder, i emballager eller containere, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud, og som er forsynet med en mærkning, der foruden eventuelle andre angivelser, som er fastsat ved retsforskrifter, omfatter :

   1. navn og adresse på importøren af produktet eller en erklæring, som giver den modtagende enhed og kontrolorganet mulighed for klart at fastslå, hvem der har indført produktet

   2. produktets navn samt henvisning til den økologiske produktionsmetode i henhold til de relevante bestemmelser i artikel 5.